نویسنده = وحید ذوالاکتاف
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-114

زهرا مهدوی جعفری؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف؛ منصور صاحب الزمانی؛ آرزو محمودی نجف آبادی


2. تأثیر وضعیت قرارگیری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-90

آزاده درودگر؛ خلیل خیامباشی؛ وحید ذوالاکتاف