نویسنده = فرشید آقابیگی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه میزان بروز آسیب‌های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-18

فرشید آقابیگی؛ فرزین حلبچی؛ رضا رجبی؛ سارا چشمی


2. مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-58

سارا چشمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرشید آقابیگی