نویسنده = سیده لیلا موسوی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ طول ایلیوتیبیال باند و زاویۀ Q در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-131

سیده لیلا موسوی؛ علی اصغر نورسته


2. اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-127

سیده لیلا موسوی؛ حسین شاهرخی؛ علی اصغر نورسته