نویسنده = مرجان عادل قهرمان
تعداد مقالات: 1
1. نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسة قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-124

نادر فرهپور؛ مرجان عادل قهرمان؛ ناهید بیژه؛ احمد ابراهیمی عطری