نویسنده = امین فرزانه حصاری
تعداد مقالات: 3
1. رابطۀ بین قدرت عضلات آبداکتور ران و پلانتار فلکسور مچ پا با اجرای آزمون تعادلی برگ در زنان سالمند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 193-203

امین فرزانه حصاری؛ سولماز مهدوی؛ مسعود گلپایگانی


2. اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

امین فرزانه حصاری؛ حسن دانشمندی؛ سولماز مهدوی


3. اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 95-200

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ امین فرزانه حصاری