نویسنده = طاهره عبدالعلی پور
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد 50 متر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-96

ساره شاه حیدری؛ طاهره عبدالعلی پور؛ علی اصغر نورسته