نویسنده = امیرحسین براتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شانزده هفته تمرینات پیلاتس بر ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

مینا بیکران؛ الهام شیرزاد؛ امیرحسین براتی


2. مقایسة پارامترهای نقش پا در حالت استاتیک و دینامیک در کودکان دچار اضافه وزن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-18

امیرحسین براتی؛ رضا عظیمی؛ حسین نبوی نیک؛ محسن علی دارچینی مراغه