نویسنده = منصور صاحب الزمانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-55

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی