نویسنده = حسن دانشمندی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ جعفر واقفی؛ ساره شاه حیدری


2. بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-71

علی اصغر نورسته؛ رضا حسینی؛ حسن دانشمندی؛ ساره شاه حیدری