نویسنده = حامد زارعی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-129

اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی