کلیدواژه‌ها = کینماتیک تنه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) در پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-37

محمدرضا سیدی؛ الهام شیرزاذ؛ سید حسین میرکریم پور؛ ندا رضوانخواه گلسفیدی