کلیدواژه‌ها = زانوی ضربدری
تعداد مقالات: 2
1. اثر خستگی بر حداکثرنیروی عمودی عکس العمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تک پا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-196

رعنا محمدزاده اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین


2. مقایسه نمرات آزمون های عملکردی تارارا در پسران با و بدون ناهنجاری های زانوی ضربدری و پرانتزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-215

فهیمه رحمانی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافت کار