تاثیر وزن کوله پشتی بر تغییرات قلبی – عروقی و تنفسی دانش آموزان نوجوان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییرات پارامترهای قلبی – عروقی و تنفسی در دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتی بود. به این منظور 15 دانش آموز پسر (با میانگین سنی 5/0± 53/12 سال، قد 8/1± 7/164 سانتی متر و وزن 6/1± 55 کیلوگرم) به طور داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. هر آزمودنی، کوله پشتی هایی با اوزان 0، 8، 5/10، 13 درصد وزن بدن خود را به طور تصادفی با سرعت 9/3 کیلومتر بر ساعت و به مدت 15 دقیقه بر روی تریدمیل حمل کرد ضربان قلب (HR)، تهویة دقیقه ای (VE) و تعداد تنفس (FR) به وسیلة دستگاه گاز آنالایزر و فشار خون (BP) نیز توسط فشارسنج دیجیتالی در حالت های استراحت، فعالیت (دقیقة 15 ) و ریکاوری (3 دقیقه پس از آزمون راه رفتن) اندازه گیری شد. نتایج آزمون آماری نشان داد که در شرایط 5/10 و 13 درصد وزن بدن،BP و VE در حین حمل و نیز 3 دقیقه پس از حمل به طور معناداری بیشتر از شرایط باری 0 و 8 درصد بود (000/0 = P). همچنین، مقادیر متغیرهای مذکور در شرایط باری 5/10 و 13 درصد، 3 دقیقه پس از حمل، هنوز معناداری بیشتر از سطوح پایة استراحتی بود (000/0 = P) . بین شرایط باری 0 و 8 درصد تفاوت معنی داری در متغیرهای مذکور چه در حین حمل و چه 3 دقیقه پس از آن وجود نداشت. در مقادیر HR و FR آزمودنی ها چه در حین حمل و چه پس از حمل بارهای مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد. برای اساس نتایج پژوهش حاضر، حمل کوله پشتی معادل 8% وزن بدن تغییرات معنی داری را در پارامترهای تنفسی و قلبی – عروقی دانش آموزان ایجاد نمی کند. ازاین رو می توان آن را به عنوان وزن مطلوب کوله پشتی برای حمل توسط
دانش آموزان نوجوان پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Backpack Weight on Cardiovascular and Respiratory Changes in Adolescent Students

نویسندگان [English]

  • hossein hosseini 1
  • hasan daneshmandi 2
  • farhad rahmani nia 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine cardiovascular and respiratory changes in students carrying backpacks. 15 male students (age: 12.5±0.5 years old; height: 164.7±1.8 cm; and weight: 55±1.6 kg) volunteered to participate in this study. All subjects randomly carried backpacks of 0%, 8%, 10.5% and 13% of their own body weight in different days on treadmill at 3.9 km/h for 15 minutes. Heart rate (HR), pulmonary ventilation (VE) and frequency respiration (FR) of the subjects were measured by Gas Analyzer System and SBP and DBP were measured by a digital blood pressure meter in 3 positions: test, exercise (15th minute) and recovery (3 minutes after walking). The statistical analysis of data indicated that SBP, DBP and VE in 10.5% and 13% load conditions were significantly higher than in 0% and 8% load conditions (P=0.000). Also, 10.5% and 13% load conditions were significantly higher 3 minutes after walking when compared to the rest level (P=0.000). There were no significant differences between 0% and 8% load conditions in both during and 3 minutes after walking conditions. HR and FR of subjects showed no significant difference during and after carrying different loads. According to the results of the present study, carrying backpacks equal to 8% of body weight does not create any significant changes in cardio-respiratory parameters of students, thus it can be recommended as an optimal weight of backpack for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular Parameters
  • Optimal Backpack Weight
  • Respiratory Parameters
  • students
  • Walking.