تاثیر ویبریشن بر اطلاعات حس عمقی عضلات تنة مردان جوان سالم، در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد تربیت معلم

چکیده

انسان طی حرکت و جا به جایی، محیط اطرافش را ارزیابی کرده و مسیری را به وسیلة تصویر موجود در سیستم عصبی مرکزی از فضای حرکت که به صورت متوالی به روز می شود، انتخاب می کند. هدف از این تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات حس عمقی عضلات تنه به عنوان چار چوب مرجع در تعیین جهت یابی بود. به این منظور 11 مرد جوان سالم راست دست (میانگین سنی 78/0? 78/23 سال، میانگین قد 7/5 ?7/169 سانتیمتر، میانگین وزن 8/6? 8/62، میانگین شاخص تودة بدنی 7/1 ?34/22 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. ویبریشن یکطرفة عضلات تنه از ابتدا و نیمة مسیر، در یک تکلیف حرکتی (راه رفتن، هفت گام) در شرایط چشم بسته و چشم باز به کار گرفته شد. انحراف از مسیر راه رفتن توسط مسافت هفتمین گام از اولین گام از محور داخلی – خارجی محاسبه شد. طول گام و زاویة انحراف پا از محور داخلی – خارجی برای هر هفت گام اندازه گیری شد . همة انحرافات از مسیر مستقیم توسط رد پای آزمودنی ها از خط مرجع بر روی زمین اندازه گیری شد. برای آزمون تفاوت معنادار در پارامتر مسافت از آزمون ANOVA با اندازه گیری مکرر دو راهه (دو وضعیت بینایی و سه وضعیت ویبریشن) و برای تعیین اختلاف میان میانگین زاویة انحراف پا از خط مرجع و طول گام درون و میان سه شرایط ویبریشن و دو وضعیت بینایی از آزمون ANOVA با اندازه گیری مکرر سه راهه (شرایط بینایی و ویبریشن و زاویه رد پا) استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ویبریشن در شرایط چشم بسته و اعمال ویبریشن در نیمه مسیر، انحراف واضحی در مسیر گام برداری ایجاد کرد (01/0 = P). در شرایط چشم باز، انحراف کمتر بود (06/0 = P ) . همچنین انحراف کمی در مسیر گام برداری در شرایطی که چشم ها بسته و ویبریشن در ابتدای مسیر اعمال شد، به وجود آمد (77/0 = P). بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت اطلاعات حس عمقی تنه نقش مهمی در تعیین چارچوب مرجع برای انحراف از مسیر گام برداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Vibration on Proprioceptive Inputs of Trunk Muscles in Healthy Young Males in the Steering of Walking

نویسندگان [English]

  • hossein hosseini mehr 1
  • ali asghar noraste 2
  • mehdi khaleghi 3
  • ali abbasi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to assess whether proprioceptive information of trunk muscles as a reference frame plays a role in determining directions. Eleven young healthy right-handed male subjects (age: 23.78 ? 0.78 years, height: 169.7?5.7 cm, and mass: 62.8 ? 6.8 kg, BMI: 22.34? 1.7 kg/m2) volunteered to participate in this study. Unilateral trunk muscle vibration was applied either from the beginning or the middle of a seven-step task with their eyes open (OE) or blindfolded. The deviation from the walking path was determined as the distance of the seventh footprint from the first one along the mediolateral axis. Foot angles and stride lengths were calculated for all footprints. All deviations from the straight path were measured by footprint deviation from the reference line on the ground. Two-way repeated measure ANOVA (two vision conditions and three vibration conditions) was used to test the significant difference in distance parameter. Three-way repeated measure ANOVA (vision and vibration conditions and angle of footprint) was used to determine the difference between the mean angle of foot deviation from the reference line and stride length within and in the middle of the three vibration conditions and two vision conditions. The results showed that vibration produced a clear-cut deviation from the straight direction when delivered in the middle of blindfolded locomotion (P=0.0.1). The deviation was much smaller with OE (P=0.06). A mild deviation was obtained in blindfolded condition when vibration started at the beginning of locomotion (P=0.77). Trunk proprioception plays a major role in defining locomotor trajectory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proprioception
  • Vibration
  • Walking.