مقایسة آسیب های بازیکنان فوتبال در جام ملت های آسیا و اروپا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

خطر آسیب دیدگی، در فوتبال زیاد است، اما تحقیقات معدودی میزان بروز آسیب در قاره های آسیا و اروپا را با هم مقایسه نموده اند. هدف اصلی این تحقیق، مقایسة آسیب های بازیکنان فوتبال در جام ملت های آسیا و اروپا بود. 31 مسابقه از جام ملت های آسیا 2007 و 31 مسابقه از جام ملت های اروپا 2008 با استفاده از روش آنالیز ویدئویی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بروز آسیب در جام ملت های آسیا به طور معنی داری بیش از جام ملت های اروپاست (05/0 P< ، 75/5 = Z) (7/109 آسیب در برابر 6/39 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه)، ولی اختلاف معناداری در بروز آسیب در زمان های مختلف مسابقه در دو تورنمنت دیده نشد (05/0 P>، 41/4 = ?2 ). همچنین میزان بروز آسیب در پست های مختلف در دو تورنمنت با هم اختلاف معنی داری داشتند (05/0 P<، 88/16 = ?2)، به گونه ای که دروازه بانان در جام ملت های آسیا (4/22 درصد) و هافبک های میانی در جام ملت های اروپا (9/28 درصد) بیش از بازیکنان پست های دیگر آسیا دیدند. موضع آسیب دیده در بازیکنان شرکت کننده در دو تورنمنت با هم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 P>، 96/12 = ?2). اما بازیکنان آسیایی بیشتر از ناحیة ساق پا (8/20 درصد) و بازیکنان اروپا بیشتر از ناحیة سر (4/24 درصد) دچار آسیب شدند. از تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که میزان بروز آسیب در جام ملت های آسیا بیش از جام ملت های اروپا است. همچنین عواملی مانند پست بازیکنان آسیب دیده در بازیکنان آسیایی و اروپایی در میزان بروز آسیب بازیکنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Soccer Injures at Asian and European Cup

نویسندگان [English]

  • Mustafa zarei 1
  • ali momeni 2
  • nader rahnam 3
چکیده [English]

The risk of injury in soccer is considerable, but few studies compared soccer injury incidence at European and Asian tournaments. The purpose of this study was to compare the incidences and patterns of soccer injury at Asian Cup 2007 and European Cup 2008. Thirty one matches from Asian Cup 2007 and 31 matches from European Cup 2008 were analyzed by video analysis system. Injury incidence at Asian Cup was significantly higher than European Cup (Z=5.75, P>0.05), (109.7 vs. 39.6 injuries per 1000 hours). Results of this study showed no significant differences in time lags between the two tournaments (X2 = 4.41, P>0.05). Also, there was a significant difference in different positions between the two tournaments (X2 – 16.88, P<0.05); mid fielders (28.9%) in European Cup and goalkeepers (22.4%) in Asian Cup were more injured than other players. No significant difference was found in players' injured part of body between the two tournaments (X2=12.96, P>0.05), but the most common injury for Asian players was the lower leg (20.8%) and for European players was the head (24.4%). This study showed that injury incidence in Asian Cup was higher than European Cup and factors such as players' position can affect players' injuries in Asian and European tournaments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian Cup
  • European Cup.
  • Injury
  • soccer