رابطة عادات و وسایل استراحتی با ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات دختران جوان (مطالعة موردی: دانشجویان دختر دانشگاه های شیراز)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق، بررسی ارتباط عادات استراحتی با ناهنجاری های ستون فقرات دانشجویان دختر دانشگاه های شیراز بود. به این منظور 402 نفر به صورت تصادفی از بین 7800 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه های دولتی شیراز (دانشگاه شیراز، علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی) انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامة «بررسی نحوة استراحت و وضعیت ستون فقرات»، که اعتبار آن 83 درصد برآورد شده است، در بین آزمودنی ها توزیع شد، سپس وضعیت بدنی آنها با کمک آزمون نیویورک و صفحة شطرنجی و خط شاقول مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری زوایای قوس های مهره ای کمری و پشتی، از خط کش منعطف، که اعتبار آن در مقایسه با تکنیک پرتونگاری 78 درصد گزارش شده است، استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین وضعیت خوابیدن به پشت با پاهای کشیده و لوردوز کمری و نیز بین وضعیت خوابیدن به پشت و بالا بردن دست ها با اسکلیوز و عارضة شانة نابرابر، ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین وضعیت خوابیدن به پهلو و خم کردن سر و پاها به درون شکم با کایفوز و بین وضعیت خوابیدن به پهلو و گذاشتن زانوی بالایی بر روی زمین (همراه با چرخش لگن) با اسکلیوز ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در این پژوهش بین وضعیت خوابیدن به پهلو در حالی که بالاتنه عقب تر از اندام تحتانی قرار گیرد و بین وضعیت خوابیدن به شکم، با لوردوز کمری ارتباط معنی داری ملاحظه شد (037/ = P، 39/0 = r) . نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت خوابیدن به شکم و لوردوز گردنی ارتباط معنی داری وجود ندارد، اما بین وضعیت خوابیدن به شکم و کایفوز ارتباط معنی داری وجود دارد (042/0 = P، 14/0 = r). یافته های این تحقیق، ارتباط معنی داری را بین وزن افراد با وضعیت خواب و ناهنجاری های ستون فقرات نشان نداد. اما ارتباط معنی داری بین قد افراد با وضعیت خوابیدن به پهلو و گذاشتن زانوی بالایی بر روی زمین، مشاهده شد. بر اساس یافته های تحقیق، ارتباط معنی داری میان برخی از شیوه های استراحتی با ناهنجاری های ستون فقرات دیده شد. به نظر می رسد تاثیر وضعیت های استراحتی افراد بر ناهنجاری های ستون فقرات چندان شدید نیست، با این حال آگاهی دادن در این زمینه به دانشجویان و تصحیح عادات استراحتی نادرست در زمان استراحت و خوابیدن برای پیشگیری از ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Resting Habits and Spinal Column Disorders of Young Female Student of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • aboualfazl farahani 1
  • zahra nouri nejad 2
چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between habituated posture when resting and postural deformities of upper trunk. The statistical population of this study consisted of all female students in dormitories of Shiraz state universities (Shiraz University, Industrial University and University of Medical Sciences) (N = 4500 people). 402 students were selected randomly. A researcher-made questionnaire was used to study the way of resting and spinal column conditions (validity 83%). It was distributed among students and then their body postures were studied by New York test, checkered sheet and plumb line. To measure the angles of thoracic and lumbar curve, the flexible ruler was used. Its validity was reported as 78% when compared to radiography technique. The data were analyzed by statistical software SPSS.10 and Spearman test (??0.05). The results showed no significant relationship between sleeping on back with stretched legs and lumbar lordosis and also between sleeping on back and raising hands with scoliosis and uneven shoulder. Also there was no significant relationship between side sleeping and bending legs and head into stomach to kyphosis and between side sleeping and the upper knee on the ground (with turning pelvis) to scoliosis. In this research, a significant relationship (r=0.39, P=0.037) was found between side sleeping while upper trunk was located farther than lower extremities and lumbar lordosis; also between sleeping on stomach and lumbar lordosis. The results showed no significant relationship between sleeping on stomach and neck lordosis, but there was a significant relationship between sleeping on stomach and kyphosis. The findings of this research did not show any significant relationship between the weight of the subjects and the sleeping condition and spinal column disorders; however, there was a significant relationship between the height of the subjects and side sleeping and upper knee on the ground. According to the results, there was a significant relationship between some resting conditions and postural deformities of upper trunk. It seemed that the effect of resting condition on deformities of upper trunk was not serious but it is necessary to make the students aware and to correct incorrect resting habits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural Deformities.
  • Resting Habits
  • Young girls