مقایسة دو وضعیت حرکتی فانکشنال در ارزیابی حس عمقی مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به شیوع زیاد پارگی لیگامان متقاطع قدامی (ACL) در زنان ورزشکار و اهمیت دقت حس عمقی و ثبات دینامیک مفصل زانو در حفظ سلامت آن، لزوم ارزیابی فانکشنال حس عمقی، احساس می شود. ازاین رو هدف از این پژوهش، مقایسة دو وضعیت حرکتی فانکشنال در ارزیابی حس عمقی مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم است. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 زن ورزشکار سالم به صورت داوطلبانه شرکت کردند. حس وضعیت مفصل زانوی آنان با روش بازسازی زاویة هدف °30 ، در حالت ایستاده و در دو وضعیت حرکتی (از اکستانسیون به فلکسیون °30 و از فلکسیون °60 به فلکسیون °30)، اندازه گیری شد. خطای مطلق به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون آماری تی زوجی استفاده شد. میانگین خطای بازسازی زاویة هدف بین دو وضعیت ارزیابی حس وضعیت مفصل زانو، اختلاف معنی داری نداشت. (05/0 P>). با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برایند تحریک گیرنده های مکانیکی حس عمقی در این دو وضعیت حرکتی یکسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Two Functional Movements in Knee Joint Proprioception Assessment of Healthy Female Athletes

نویسندگان [English]

  • roz fouladi 1
  • reza rajabi 2
  • nasrin naseri 3
چکیده [English]

Due to the high incidence of ACL tearing in female athletes and the importance of proprioception and knee dynamic stability, functional assessment of knee joint proprioceptin is necessary. Therefore, the aim of this study was to compare two functional movements in knee joint proprioceptin assessment in healthy female athletes. 16 healthy female athletes volunteered to participate in this study. Knee joint position sense was evaluated by the reproduction of the target angle in weight-bearing position and two different tasks of movement (from full extension to 30° flexion and from semi squat (60° flexion) to 30° flexion). Absolute angular error was considered as a dependent variable. Data were analyzed by paired T-test. Results indicated no significant difference between two tasks of limb movement (P>0.05). Therefore, the results of this study suggested that the combination of mechanoreceptors is stimulated equally in both tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Assessment
  • Knee Joint
  • Proprioception