بررسی تغییرات الکترومیوگرافیکی عضلات تنة دانش آموزان هنگام حمل کیف های رایج مدرسه ای

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییرات الکترومایوگرافی عضلات مستقیم شکمی (RA) و راست کنندة ستون فقرات (ES) هنگام حمل کوله پشتی، کیف شانه ای و کیف دستی (هر یک با وزن نسبی 10% وزن بدن) در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. به این منظور 20 دانش آموز با میانگین سن 5/9 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. فعالیت EMG این عضلات به طور دوطرفه پس از 15 دقیقه حمل کیف با سرعت 1/1 متر بر ثانیه بر روی تریدمیل، در طول یک دقیقه ایستادن مستقیم با استفاده از دستگاه EMG ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ANOVA با اندازه گیری مکرر و آزمون ویلکاکسون رانک نشان داد که حمل کیف شانه ای به فعالیت ناهمسان بخش های چپ و راست در هر دو عضلة RA و ES می انجامد.
حمل کیف دستی به افزایش این ناهمسانی منجر شد، به طوری که سطح فعالیت EMG هر دو عضله در طرف مخالف کیف به طور معنی داری افزایش و در طرف دیگر به طور معنی داری کاهش یافت. در حال حمل کوله پشتی، فعالیت EMG عضلة ES به طور اندک معنی دار و همسان کاهش و فعالیت EMG عضلة RS کمی معنی دار و همسان افزایش یافت. براساس نتایج پژوهش حاضر، کوله پشتی به عنوان بهترین نوع کیف مدرسه ای توصیه می شود. زیرا حمل آن، ناهمسانی فعالیت عضلانی و نیز فشار ناشی از حمل کیف های مدرسه ای را به حداقل می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of EMG Changes of Students' Trunk Muscles When Carrying Traditional Schoolbags

نویسندگان [English]

  • seyyed hossein hosseini 1
  • siavash dastmanesh 2
  • hasan daneshmandi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine EMG changes in rectus abdominis (RA) and erector spinae (ES) muscles when carrying backpacks, shoulder bags and hand bags (a load equal to 10% of body weight) in male elementary school students. Twenty subjects with mean age of 9.5 years were voluntarily selected. The EMG activity of these muscles was recorded bilaterally by an EMG recorder system during 1 minute of direct standing, immediately after 15 minutes of carrying each bag on a treadmill at 1.1 m/s speed. The analysis of data by ANOVA with repeated measures indicated that shoulder bag carrying induced asymmetrical activity of right and left parts in both RA and ES muscles. The hand bag carrying induced an increase in this asymmetry so that the EMG level in both muscles increased significantly at contra lateral part of the bag and decreased significantly at the ipsilateral part of the bag. While carrying backpacks, the EMG activity level of ES had a slight significant decrease but RA muscle observed a slight significant increase. The EMG activity of right and left parts in both ES and RA muscles was symmetric when carrying backpacks. According to the results of this study, backpacks can be suggested as the best mode of schoolbags, because it minimizes the asymmetry of muscle activity and the physical stress due to carrying schoolbags.

کلیدواژه‌ها [English]

  • backpack
  • EMG activity
  • Hand Bag
  • Shoulder Bag
  • Student