مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

ستون فقرات سینه ای اغلب منشأ دردهای پاسچرال به ویژه در بزرگسالان است و از آنجا که عضلات واقع در قسمت خلفی ستون فقرات، نقش مهمی در ساختار و تولید حرکات آن دارند، ازاین رو به نظر می رسد هر گونه تغییر در میزان قوس های ستون فقرات موجب تغییر در طول و استقامت عضلات خلفی آن شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات نزدیک کنندة آن در دختران دارای کایفوتیک و طبیعی بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات مقایسه ای است. شیوة گزینش آزمودنی های تحقیق حاضر به صورت غیرتصادفی و هدفمند بود. به این منظور 60 دختر 20 تا 24 ساله ای که هیچ گونه سابقة فعالیت ورزشی و آسیب دیدگی در نواحی ستون فقرات و کمربند شانه نداشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس نرم درجة کایفوز سینه ای ایران در دو گروه دارای کایفوتیک و طبیعی قرار گرفتند و میزان پروتراکشن استخوان کتف و استقامت عضلات نزدیک کننده در دو گروه اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در گروه دارای کایفوتیک، میزان پروتراکشن استخوان کتف بیشتر از گروه دارای کایفوز طبیعی است و افراد این گروه از استقامت عضلانی کمتری در عضلات نزدیک کنندة کتف، نسبت به گروه دارای کایفوز طبیعی برخوردار بودند. بنابراین می توان گفت که در افراد دارای کایفوتیک، استخوان های کتف از ستون فقرات دور می شوند و استقامت عضلات ریتراکتور کاهش می یابد. ازاین رو توصیه می شود در برنامه های حرکات اصلاحی، حرکاتی به منظور نزدیک کردن کتف ها به ستون فقرات و نیز تقویت عضلات ریتراکتور برای اصلاح ناهنجاری کایفوتیک صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Scapula Position and the Endurance of Scapula Retractor Muscles in Hyperkyphotic and Normal Girls

نویسندگان [English]

  • sara cheshomi 1
  • reza rajabi 2
  • mohamad hossein alizadeh 2
  • farshid agha beigi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the scapula position and the endurance of scapula retractor muscles in hyperkyphotic and normal female students. The method of this study was descriptive in nature and comparative. The method of subject collection was purposive. So, 60 girls (20-24 years old) who had no record of sport activities were selected as the sample and they were divided into hyperkyphotic and normal groups using Iranian thoracic hyperkyphosis degree norm. Scapula protraction degree and the endurance of retractor muscles in both groups were measured. The SPSS package version 16 was used to analyze the data. The results showed that scapula protraction degree in hyperkyphotic group was higher than normal group and the subjects of this group had lower muscular endurance in retractor muscles when compared to normal group. It can be stated that in hyperkyphotic group, scapula bones move away from its normal position and the endurance of retractor muscles decreases. It is recommended that corrective exercise programs include exercises to strengthen posterior shoulder girdle muscles and to make scapulas retracted (close to each other) in order to correct hyperkyphotic abnormality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperkyphosis.
  • Muscular Endurance
  • Scapula Position
  • Scapula Protraction
  • Scapula Retractor Muscles