ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

2 استادیار دانشگاه شهر کرد

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال بود.روش تحقیق از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعة آماری تحقیق تمامی مدارس راهنمایی پسرانة شهرستان شهر کرد بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعدادی از آنها انتخاب شدند. نمونة آماری تحقیق 90 نفر بودند که با توجه به محدودیت ها از میان دانش آموز پسر این مدارس به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابتدا از تمامی آزمودنی ها آزمون نقش کف پا به عمل آمد و قوس کف پای آنها با استفاده از شاخص استاهلی ((SI) Staheli index) به صورت کمی طبقه بندی شد. سپس با توجه به محدودیت های مورد نظر، آزمودنی ها با میانگین و انحراف معیار سن 82/0+ 13 سال، وزن 19/7+ 47 کیلوگرم و قد 086/0+54/1 متر در سه گروه 30 نفره، گروه 1) آزمودنی های با 44/0 SI< ، گروه 2) آزمودنی های با قوس کف پای 89/0>SI > 44/0 و گروه 3) آزمودنی با قوس کف پای 89/0 SI> به صورت هدفمند طبقه بندی شدند. سپس از هر گروه آزمون تعادلی ایستادن روی یک پا برای سنجش تعادل ایستا و آزمون تعادلی گردش ستاره (SEBT) به منظور سنجش تعادل پویا به عمل آمد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS14 و آزمون همبستگی تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد که بین میزان قوس کف پا با تعادل ایستا رابطة معنی داری وجود ندارد (608/0 = P)، ولی ارتباط معنی داری بین میزان قوس کف پا با تعادل پویا مشاهده شد (000/0 = P). بنابراین به نظر می رسد که میزان قوس طولی داخلی کف پا ارتباط معنی داری با عملکرد پویای افراد دارد و به جز گیرنده های حسی – عمقی کف پا، سطح کف پا نیز در کنترل پوسچر پویا تاثیر دارد. از این رو نتایج بر اساس نتایج بین میزان قوس طولی داخلی کف پا و حفظ تعادل بدن ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Internal Longitudinal Foot Arch with Static and Dynamic Balance of 12-14 years Male Students

نویسندگان [English]

  • seyed hamed musavi 1
  • behnam ghasemi 2
  • mohamad faramarzi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between internal longitudinal foot arch with static and dynamic balance in male students aged between 12 and 14. Statistical population of this research consisted of all guidance schools for boys in Shahrekord province and some were selected thorugh cluster sampling method. 90 subjects were randomly selected from these schools as the sample of this research. All subjects took the foot print test and their foot arch was quantatively classified by Staheli index. Then subjects with mean and standard deviation of age 13+0.82 years, weight 47+7.19 kg and height 1.54+0.086 cm were classified into three groups of 30 subjects. Then each group took one-leg standing balance test for static balance and star excursion balance test for dynamic balance. Results identified no significant relationship between foot arch and static balance but there was a significant relationship between foot arch and dynamic balance. Therefore, it seemed that there was a significant relationship between the quantity of internal longitudinal foot arch and dynamic performance of subjects and not only deep-sensitive receivers of foot sole but also the surface of foot sole play a role in controlling dynamic posture. Therefore, the results showed a relationship between the quantity of internal longitudinal foot arch and the control of body balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • Foot Print Test
  • Internal Longitudinal Foot Arch
  • Staheli Index.
  • static balance