نیمرخ آسیب‌های مچ پا در زنان ورزشکار حرفه‌ای لیگ برتر فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان

4 عضو هئیت علمی دانشگاه یزد

چکیده

آسیب مچ پا، یکی از شایع‌ترین آسیب‌های ورزشی در رشته‌های پربرخورد است. هدف از این تحقیق، ارائ? نیمرخی از آسیب‌های مچ پا در زنان ورزشکار چهار رشت? ورزشی فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال لیگ برتر (1386 – 1385) بود. به این منظور از 287 بازیکن از 20 تیم شرکت‌کننده در لیگ برتر زنان کشور در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات مربوط به آسیب‌ها با استفاده از فرم گزارش آسیب و به کمک کادر پزشکی تیم‌ها جمع‌آوری شد. از آزمون خی‌دو برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. به‌طور کلی، 40 آسیب مچ پا گزارش شد که 5/67 درصد آن از انوع اسپرین بود. در بین این چهار رشته بیشترین میزان آسیب در والیبال (35 درصد)، بسکتبال (32 درصد)، فوتسال (5/22 درصد) و کمترین میزان در هندبال (10 درصد) رخ داد (05/0 P، 1/14 = 2x). بیشتر آسیب‌ها در اثر برخورد (5/57 درصد) به‌ویژه برخورد با بازیکن (3/78 درصد) دیگر رخ داد (05/0

کلیدواژه‌ها