اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

کنترل پاسچر و تعادل پویا در فعالیت‌های روزمره و عملکردهای مطلوب ورزشی لازم و تعیین‌کننده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار است. آزمودنی‌های پژوهش حاضر را 20 ورزشکار (10 زن با میانگین سن 59/1 ± 9/21 سال، قد 49/4 ± 161 سانتی‌متر و وزن 76/5 ± 41/5 کیلوگرم و 10 مرد با میانگین سن 96/0 ± 4/20 سال، قد 17/8 ± 2/174 سانتی‌متر و وزن 66/7 ± 3/66 کیلوگرم) تشکیل دادند. آزمودنی‌ها هیچ-گونه آسیب‌دیدگی در اندام تحتانی، آسیب سر و سیستم وستیبولار نداشتند. کنترل پاسچر پویا با آزمون تعادلی ستاره‌ای (SEBT) ارزیابی شد که شامل 8 جهت است. در این تحقیق جهت‌های قدامی، خلفی، جابنی و میانی انتخاب شد. از آزمون تعادلی تک پا (SLB) برای کنترل پاسچر ایستا استفاده شد. در یک روز کنترل پاسچر ایستا و پویا در ساعات 10:00، 15:00 و 20:00 ارزیابی شدند. بین حفظ تعادل ایستای زنان و مردان ورزشکار در زمان 15:00 تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. نتایج به-دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری در تعادل ایستا و پویای زنان در زمان 20:00 نسبت به زمان‌های 10:00، 15:00 مشاهده شد (05/0 ?P). براساس قدرت اکسنتریک و گانسنتریک درعصر به اوج خود می‌رسند. در تحقیق حاضر تعادل در عصر به اوج خود رسیده بود. براین اساس به‌نظر می‌رسد یکی از علل تفاوت کنترل پاسچر در ساعات مختلف تفاوت و تغییر قدرت است. با این حال عوامل دیگری نیز ممکن است علت این تفاوت باشد و برای پاسخ به این پرسش به تحقیقات بیشتر نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Time of Day on Static and Dynamic Postural Control in Female and Male Athletes

نویسندگان [English]

  • leila mousavi 1
  • hosein Shahrokhi 1
  • aliasghar Norasteh 2
چکیده [English]

Postural control and dynamic balance are essential in daily activities and optimal performance. The purpose of this study was to investigate the effect of time of day on static and dynamic postural control in athletes. Twenty healthy athletes (10 females: age 21.9±1.59, height 161±4.49, weight 54.1±5.76 and 10 males: age 20.4±0.96, height 174.2±8.17 and weight 66.3±7.66) participated in this study. Subjects had no lower extremity injuries, head injuries and vestibular disorders. Dynamic postural control was assessed with star excursion balance test (SEBT) which included 8 directions. In this study, the anterior, posterior, lateral and medial directions were chosen. The single leg balance test (SLB) was used to measure static postural control in the dominant leg. During a day, static and dynamic postures were measured at 10:00, 15:00 and 20:00. There was a significant difference in static postural control between female and male athletes at 15:00. The findings showed a significant difference in static and dynamic balance of females at 20:00 when compared to 10:00 and 15:00 (P?0.05). Studies have shown that eccentric and concentric strengths reach their highest level in the evening. In this study, balance reached its highest level in the evening. Therefore, it seems that one of the reasons for the different in postural control at various times of the day was difference and change of strength. However, other factors could be the reason for this difference and further studies are needed to find these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • Circadian rhythms
  • SEBT