مقایسه میزان بروز آسیب‌های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 شناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان بروز آسیب‌های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران (مسابقات قهرمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1387) بود. به این منظور تمامی بازی‌های دسته برتر (28 بازی) و دسته یک (42 بازی) بررسی شد و اطلاعات آن (تعداد آسیب، ساز و کار وقوع آسیب، پست بازیکنان آسیب‌دیده و زمان آسیب) از طریق ثبت در برگه گزارش آسیب توسط محقق و با کمک پزشک مسابقات در حین برگزاری مسابقات به دست آمد. در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است، از آزمون Z برای مقایسه میزان بروز آسیب در دو سطح دسته برتر و دسته یک و آزمون آماری مجذور کای (2 X) برای تجزیه و تحلیل دیگر داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بروز آسیب در بازی‌های دسته یک (122 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه) به‌طور معناداری بیشتر از بازی‌های دسته برتر (6/91 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه) است (96/1 < Z). در هر دو دسته برتر و دسته یک بیشترین آسیب‌ها در 15 دقیقه انتهایی نیمه دوم رخ داده است (05/0P). در بازی‌های دسته برتر، پست مهاجم (3/22 درصد) و در بازی‌های دسته یک پست دروازه‌بان (5/22 درصد) آسیب بیشتری دیده‌اند (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Incidence of Sport Injuries between Premier and First Divisions of Student Soccer Players

نویسندگان [English]

  • farshid Aghabeigi 1
  • farzin Halabchi 2
  • reza rajabi 3
  • sara Cheshomi 4
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the incidence of sport injuries between
premier and first divisions of student soccer players (championships of Ministry of
Science, Research and Technology, summer 2008). For this purpose, all the games
of the premier division (28 games) and first division (42 games) were investigated
and the data of the number and mechanism of injury, playing post of injured
players and time of injury were registered in an injury report data sheet. In a
descriptive – comparative approach, the appropriate statistical tests including z
test to compare the incidence of injury between premier and first divisions and chi
– square test (X2) to analyze other data were used. The results indicated that
injuries in the first division (122 injuries per 1000 hours of game) were
significantly more frequent than premier division games (91.6 injuries per 1000
hours of game) (z>1.96). In both premier and first divisions, the majority of
injuries occurred in the last 15 minutes of the second half time (P>0.05). Being
tackled in the premier division (35.1%) and contact and collision in the first
division (34%) were the most frequent mechanisms of injury (P<0.05). Forward
players in the premier division (22.3%) and goalkeepers in the first division
(22.5%) experienced more frequent injuries (P>0.05). It seems that in the equal
condition of play, season of tournament, field condition and the facilities in both
divisions, lower playing skill was the most important reason why first division
players were more susceptible to injury compared to premier division players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • first division
  • premier division
  • sport injury
  • students' soccer