تأثیر برنامه تمرین هوازی اینتروال، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر برنامه تمرین هوازی، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) دانشجویان دختر غیرورزشکار بود. نمونه‌های آماری، 60 آزمودنی داوطلب مبتلا به PMS دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران بودند که به‌صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفری ماساژ، هوازی، ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. اندازه‌گیری متغیرها به‌وسیله پرسشنامه تشخیص موقت PMS و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t همبسته، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام گرفت. براساس یافته‌ها، کاهش معنی‌داری در میانگین‌های علائم جسمانی چهار گروه و کاهش معنی‌داری در میانگین‌های علائم روانی و کل 3 گروه تجربی در مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون مشاهده شد (05/0 >P). در پس‌آزمون میانگین‌های علائم جسمانی در گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت (03/0 = P). نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ماساژ، تمرین هوازی و ترکیبی، تقریباً به یک اندازه در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثرند. درنتیجه می توان شیوه‌های مذکور را برای کمک به دختران مبتلا به این عارضه پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها