تأثیر برنامه تمرین هوازی اینتروال، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر برنامه تمرین هوازی، ماساژ و ترکیبی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) دانشجویان دختر غیرورزشکار بود. نمونه‌های آماری، 60 آزمودنی داوطلب مبتلا به PMS دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران بودند که به‌صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفری ماساژ، هوازی، ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. اندازه‌گیری متغیرها به‌وسیله پرسشنامه تشخیص موقت PMS و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t همبسته، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام گرفت. براساس یافته‌ها، کاهش معنی‌داری در میانگین‌های علائم جسمانی چهار گروه و کاهش معنی‌داری در میانگین‌های علائم روانی و کل 3 گروه تجربی در مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون مشاهده شد (05/0 >P). در پس‌آزمون میانگین‌های علائم جسمانی در گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت (03/0 = P). نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ماساژ، تمرین هوازی و ترکیبی، تقریباً به یک اندازه در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثرند. درنتیجه می توان شیوه‌های مذکور را برای کمک به دختران مبتلا به این عارضه پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of an Aerobic Exercise Program, Massage and a Combined Protocol on Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • lila Ghaedi 1
  • mohammadhossin Alizadeh 2
  • Tourandokht Aminian Razavi 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of an aerobic exercise,
massage and a combined protocol on premenstrual syndrome (PMS) of non –
athletic female students. 60 non–athletic university students with the primary
diagnosis of PMS voluntarily participated in this study. Subjects were randomly
divided into four groups called aerobic exercise, massage, combined and control
group. Variables were measured by the criteria of PMS (DSM – IV). Data were
analyzed by descriptive and analytic statistics (paired T test, one-way ANOVA and
LSD). As a results, the comparison of pretest and posttest showed that somatic
symptoms significantly decreased in all four groups (P<0.05) and psychological
and total symptoms decreased just in the three experimental groups (p<0.05). In
posttest, somatic symptoms significantly decreased in three experimental groups
compared to the control group (p=0.03, f=3.51). This study showed that all three
mentioned approaches were effective to the same degree on PMS symptoms, so,
they can be suggested to the girls with PMS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condemnatory Therapy
  • Interval Aerobic Exercise
  • Manipulation
  • Massage
  • Physical Activity
  • Premenstrual Syndrome.