آسیب های زنان والیبالیست نخبه ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

والیبال، یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش ها در دنیاست که خطر بروز آسیب نیز در آن زیاد است. هدف از این تحقیق، بررسی خصوصیات آسیب های زنان والیبالیست نخب? کشور بود. 74 بازیکن از 5 تیم شرکت کننده در لیگ برتر (1386 – 1385) والیبال زنان کشور در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات مربوط به آسیب ها به‌صورت آینده‌نگر و با استفاده از فرم گزارش آسیب و به کمک پزشکان تیم جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آزمون خی‌دو استفاده شد. در مجموع 27 آسیب در بازیکنان رخ داد که 8/77 درصد آنها در اندام تحتانی، 5/18 درصد در اندام فوقانی و 7/3 درصد در تنه بود. پرآسیب ترین قسمت بدن مچ پا (9/51 درصد) و به‌دنبال آن زانو (2/22 درصد) بود. متداول ترین نوع آسیب نیز اسپرین (6/55 درصد) و به‌دنبال آن استرین (5/18 درصد) بود. اسپکرها (6/55 درصد)، پاسورها (9/25 درصد) و به دنبال آن لیبروها(5/18 درصد) بیشتر دچار آسیب شدند. اسپکرها بیشتر از ناحی? مچ پا و زانو دچار آسیب شدند، درحالی که انگشتان دست در پاسورها و مچ دست در لیبروها بیشتر دچار آسیب شد. بین میزان آسیب های برخوردی و غیربرخوردی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 >P، 1 =2?). آسیب های زمان تمرین بیشتر از زمان مسابقه بود (05/0 P، 81/5 = 2?). براساس یافته‌های این تحقیق می توان گفت که اسپکرها بیشتر در معرض آسیب های مچ پا و زانو حین فرود بعد از پرش قرار دارند و اسپرین متداول ترین نوع آسیب ها و منطق? جلو زمین پرآسیب ترین منطق? زمین بازی است. این اطلاعات برای دست‌اندرکاران پزشکی تیم های والیبال برای تحت پوشش قرار دادن مسائل پزشکی مسابقات و طراحی راهبردهای پیشگیری از آسیب ها مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Injuries in Iranian Elite Female Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • nader rahnama 1
  • azam barani 2
  • maryam rahnama 3
چکیده [English]

Volleyball is one of the most popular sports in the world. The purpose of this
study was to investigate characteristics of injury in Iranian elite female volleyball
players. 74 players from five teams which participated in 2006-2007 Iran female
volleyball leagues were studied. The data of injuries were collected using injury
report form that was completed by team physicians. Descriptive statistics and chi
square test were used for analysis of data. Totally, 27 injuries were noted; 77.8%
occurred in lower extremities, 18.5% in upper extremities and 3.7% in trunk. Most
common sites of injury were ankle (51.8%) and knee (22.2%). Most common types
of injuries were sprain (55.6%) and strain (18.5%). The majority of injuries
occurred in spikers (55.6%), setters (25.9%) and liberos (18.5%). Spikers were
injured mostly in ankle and knee, setters in fingers and liberos in wrist. There was
no difference between contact and non – contact injuries (?2 = 1, P>0.05). Injuries
during practice were significantly more than competition (?2=5.89, P<0.05). Most
of injuries occurred because of landing. Injuries occurred in front line position
were significantly higher than back line position (?2=5.81, P<0.05). In conclusion,
spikers were more prone to ankle and knee injury during landing and sprain was
the most common type of injury and front line was the most critical zone in
volleyball court. These findings are useful to volleyball medical staff to cover the
competition and also to design prevention strategies to minimize injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete
  • Elite Female
  • Injury Characteristics
  • Prospective Study
  • Volleyball