تأثیر خستگی عضلۀ چهارسر ران بر تعادل پویا هنگام راه رفتن

نویسندگان

1 اصفهان. دکترای تربیت بدنی

2 اصفهان.دکترای تربیت بدنی

3 اصفهان. کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

کنترل پوسچر، عبارت است از حفظ اندام‌ها و قسمت‌های مختلف بدن در راستای بیومکانیکی مناسب که به دو شکل ایستا و پویا وجود دارد. پوسچر پویا حالتی است که بدن و قسمت‌های مختلف آن هنگام راه رفتن و دویدن در حال حرکت‌اند. خستگی، یکی از عواملی است که کنترل پوسچر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خستگی عضلانی می‌تواند اطلاعات رسیده از منابع حسی به مغز را مختلف کند و تعادل را از بین ببرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر خستگی عضل? چهارسر ران بر کنترل تعادل پویا هنگام راه رفتن بود. به‌این منظور 30 والیبالیست (15 مرد و 15 زن) (سن 12/4 ±46/22 سال، قد 9/5 ± 5/198 سانتی‌متر، وزن 74/9 ± 2/60 کیلوگرم) به‌عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. به‌منظور ایجاد خستگی ایزومتریک عضل? چهارسر ران از دستگاه دینامومتر دیجیتالی و برای ارزیابی تعادل و تعیین تغییرات جابه‌جایی و سرعت مرکز فشار به‌عنوان شاخص‌های تعادل قبل و بعد از ایجاد خستگی از دستگاه صفحه نیرو استفاده شد. داده‌ها از طریق آنوا تجزیه و تحلیل شد (05/0>P). نتایج نشان داد با اینکه جابه‌جایی مرکز فشار بر روی محورهای فرونتال و ساجیتال پس از اعمال خستگی نسبت به قبل از آن بیشتر شد، اما این اختلافات از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P). از یافته-های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بین خستگی عضل? چهارسر ران و تغییرات جابه‌جایی و سرعت مرکز فشار در محورهای فرونتال و ساجیتال ارتباط زیادی وجود ندارد، بنابراین خستگی عضل? چهارسر ران تأثیری بر تعادل پویا هنگام راه رفتن نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quadriceps Fatigue on Dynamic Balance While Walking

نویسندگان [English]

  • Kh Khayam bashi 1
  • mihsen Razeghi 2
  • aram Abolghasemnejad 3
  • hosien Mojtahedi 2
چکیده [English]

Control of posture means to maintain limbs and body parts biomechanically
which exists in static and dynamic forms. Dynamic posture is a condition in which
body and its parts move during walking or running. Fatigue is one of the factors
that influence posture control. Muscle fatigue can disturb sensory information
received by brain and cause balance disorder. The purpose of the present
investigation was to study the effect of quadriceps fatigue on dynamic balance
control during walking. 30 volleyball players (15 males, 15 females, age
22.46+4.12 years, height 198.5+5.9cm, weight 60.2+9.7kg) participated in this
study. Digital dynamometer was used to induce isometric quadriceps fatigue.
Force platform was used to measure balance, displacement alteration, and the
velocity of center of pressure as the balance parameters before and after the
fatigue. ANOVA was administered to analyze the data (P<0.05). The results of this
study showed that although the displacement of center of pressure in the frontal
and sagittal planes increased after the fatigue, this difference was not statistically
significant compared with pretest (P>0.05). After fatigue, the alteration of velocity
of center of pressure decreased in frontal plane while it increased in sagittal plane,
but the differences were not statistically significant (P<0.05). It can be concluded
that no significant relationship existed between quadriceps fatigue with
displacement alteration and velocity of center of pressure in frontal and sagittal
planes; thus, quadriceps fatigue did not affect dynamic balance during walking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • fatigue
  • Quadriceps
  • Walking