تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

نویسندگان

1 تهران.دکترای تربیت بدنی

2 تهران. دانشجوی دوره دکترای تربیت بدنی

3 کارشناس ارشد

4 دانشگاه الزهرا. دکترای تربیت بدنی

5 کارشناس ارشد توانبخشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب ترکیبی بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS بود. 45 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به انجمن MS ایران به‌طور داوطلبانه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که باتوجه به معیارهای ورودی و خروجی پژوهش، فقط 38 نفر آنها انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (میانگین سن 001/6 ± 631/31 سال، وزن 194/12 ± 684/62 کیلوگرم، قد 587/7 ± 115/165 سانتی‌متر) (19 = n) و تجربی (میانگین سن 031/6 ± 500/32 سال، وزن 915/9 ± 527/64 کیلوگرم و قد 557/8 ± 055/165 سانتی‌متر) (19 = n) تقسیم شدند. گروه تجربی، یک نوع تمرین منتخب ترکیبی فزاینده شامل تمرینات کششی، هوازی، قدرتی و تعادلی را به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا کردند. گروه کنترل در این مدت هیچ فعالیت ورزشی نداشتند. از آزمودنی‌ها یک هفته قبل و بعد از دور? تمرینی، آزمون قدرت، تعادل و کیفیت زندگی به عمل آمد. آزمون قدرت از طریق اجرای یک تکرار بیشینه (1RM) حرکت باز کردن زانو، تعادل از طریق آزمون برگ (BBS) و کیفیت زندگی با ابزار MSQOL - 54 سنجیده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که قدرت و تعادل بیماران در گروه تجربی به‌دنبال ترکیبی افزایش معنی‌داری داشت. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی موجب بهبود وضعیت جسمانی و احساسی کیفیت زندگی بیماران می‌شود، ولی این بهبود، معنی‌دار نیست. باتوجه به یافته‌های تحقیق، می‌توان با طراحی یک برنام? تمرینی ترکیبی مناسب، بیماران MS را از مزایای انواع تمرینات ورزشی به‌طور همزمان بهره‌مند ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Selected Combined Training on Strength,Balance and Life Quality of Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • M.R Kordi 1
  • lila Anousheh 2
  • sara Khodadadeh 3
  • niko Khosravi 4
  • bahram Sanglaji 5
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of selected combined training
on strength, balance and quality of life in patients with multiple sclerosis. 45
patients from Iran MS Association were voluntarily selected as the statistical
population. 38 volunteers participated in this study and randomly divided into
control (mean+SD: age 31.631+6.001 yrs, weight 62.684+12.194 kg, height
165.115+7.587cm) (n=19) and experimental (mean+SD: age 32.500+6.031 yrs,
weight 64.527+9.915 kg, height 165.055+8.557cm) (n = 19). Experimental group
performed a progressive combined exercise including stretching, aerobic exercises,
resistance and balance training for 24 sessions during 8 weeks. The control group
did not perform any training. Strength, balance and quality of life were measured
by one repetition maximum (1RM), Berg Balance Scores (BBS) and Multiple
Sclerosis Quality of Life – 54 questionnaire (MSQOL – 54) respectively one week
before and after the training (P=0.05). t test results showed that strength and
balance increased significantly after the training program in the experimental
group (P< 0.05). Also, eight weeks of combined training improved quality of life,
but this improvement was not significant (P>0.05). It is suggest that combined
training can be beneficial to MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • combined training
  • MS patients
  • quality of life
  • strength