تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

نویسندگان

1 تهران.دکترای تربیت بدنی

2 تهران. دانشجوی دوره دکترای تربیت بدنی

3 کارشناس ارشد

4 دانشگاه الزهرا. دکترای تربیت بدنی

5 کارشناس ارشد توانبخشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب ترکیبی بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS بود. 45 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به انجمن MS ایران به‌طور داوطلبانه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که باتوجه به معیارهای ورودی و خروجی پژوهش، فقط 38 نفر آنها انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (میانگین سن 001/6 ± 631/31 سال، وزن 194/12 ± 684/62 کیلوگرم، قد 587/7 ± 115/165 سانتی‌متر) (19 = n) و تجربی (میانگین سن 031/6 ± 500/32 سال، وزن 915/9 ± 527/64 کیلوگرم و قد 557/8 ± 055/165 سانتی‌متر) (19 = n) تقسیم شدند. گروه تجربی، یک نوع تمرین منتخب ترکیبی فزاینده شامل تمرینات کششی، هوازی، قدرتی و تعادلی را به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا کردند. گروه کنترل در این مدت هیچ فعالیت ورزشی نداشتند. از آزمودنی‌ها یک هفته قبل و بعد از دور? تمرینی، آزمون قدرت، تعادل و کیفیت زندگی به عمل آمد. آزمون قدرت از طریق اجرای یک تکرار بیشینه (1RM) حرکت باز کردن زانو، تعادل از طریق آزمون برگ (BBS) و کیفیت زندگی با ابزار MSQOL - 54 سنجیده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که قدرت و تعادل بیماران در گروه تجربی به‌دنبال ترکیبی افزایش معنی‌داری داشت. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی موجب بهبود وضعیت جسمانی و احساسی کیفیت زندگی بیماران می‌شود، ولی این بهبود، معنی‌دار نیست. باتوجه به یافته‌های تحقیق، می‌توان با طراحی یک برنام? تمرینی ترکیبی مناسب، بیماران MS را از مزایای انواع تمرینات ورزشی به‌طور همزمان بهره‌مند ساخت.

کلیدواژه‌ها