روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه Q در حالت درازکش

نویسندگان

1 دانشگاه تهران. کارشناس ارشد

2 دانشگاه بیرجند.داستادیار

چکیده

تغییرات زاویة Q، مهم ترین عامل بروز سندروم درد کشککی-رانی در تحقیقات مختلف گزارش شده است. در این پژوهش یک روش غیرتهاجمی جدید برای اندازه‌گیری زاویة Q ارائه شده است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تعیین روایی یک سیستم اندازه‌گیری زاویة Q در حالت درازکش است. این روش با استفاده از پردازش تصاویر گرفته شده از پایین‌تنه مقدار زاویة Q را محاسبه می‌کند. به این منظور زاویة Q هجده زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 24/2 ± 55/23 (سال)، وزن47/10 ± 00/73 (کیلوگرم) و قد 28/8 ± 77/175(سانتی‌متر) با استفاده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش CT scan در وضعیت درازکش محاسبه و مقدار همبستگی بین این دو روش از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین زوایای Q به‌دست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر با روش CT scan در حالت درازکش ارتباط معناداری وجود دارد (001/0P=). و مقدار همبستگی (92/0r =) به‌دست آمد. براساس نتایج به‌دست آمده، روش ابداعی پردازش تصویر همبستگی زیادی با روش CT scan در اندازه‌گیری زاویة Q دارد، بنابراین از روش ابداعی پردازش تصویر می توان به‌عنوان یک روش با دقت زیاد در کنار دیگر روش‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها