روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه Q در حالت درازکش

نویسندگان

1 دانشگاه تهران. کارشناس ارشد

2 دانشگاه بیرجند.داستادیار

چکیده

تغییرات زاویة Q، مهم ترین عامل بروز سندروم درد کشککی-رانی در تحقیقات مختلف گزارش شده است. در این پژوهش یک روش غیرتهاجمی جدید برای اندازه‌گیری زاویة Q ارائه شده است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تعیین روایی یک سیستم اندازه‌گیری زاویة Q در حالت درازکش است. این روش با استفاده از پردازش تصاویر گرفته شده از پایین‌تنه مقدار زاویة Q را محاسبه می‌کند. به این منظور زاویة Q هجده زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 24/2 ± 55/23 (سال)، وزن47/10 ± 00/73 (کیلوگرم) و قد 28/8 ± 77/175(سانتی‌متر) با استفاده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش CT scan در وضعیت درازکش محاسبه و مقدار همبستگی بین این دو روش از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین زوایای Q به‌دست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر با روش CT scan در حالت درازکش ارتباط معناداری وجود دارد (001/0P=). و مقدار همبستگی (92/0r =) به‌دست آمد. براساس نتایج به‌دست آمده، روش ابداعی پردازش تصویر همبستگی زیادی با روش CT scan در اندازه‌گیری زاویة Q دارد، بنابراین از روش ابداعی پردازش تصویر می توان به‌عنوان یک روش با دقت زیاد در کنار دیگر روش‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of an Innovative Image Processing Method to Measure Q Angle in Supine Position

نویسندگان [English]

  • mohammad rahimi 1
  • naser Mahrshad 2
چکیده [English]

Q angle variation has been reported as the most important factor in patellafemoral
pain syndrome in many researches. The purpose of this study was to
design and determine the validity of a new Q angle measurement method in supine
position. This method calculated the Q angle by processing those images captured
from lower extremity. For this purpose, 18 subjects (age23.55±2.24 years, weight
73.00±10/47 kg, and height 175.77±8.28 cm) were selected to participate in this
study. The innovative image processing and CT scan methods were used to
calculated the Q angle in supine position. Pearson’s correlation coefficient was
used to estimate the correlation between these two methods. The results indicated a
significant relationship (P=0.001) between Q angles obtained by innovative image
processing method and CT scan method (r=0.92). Based on these findings, the
innovative image processing method had a high correlation with CT scan method
in Q angle measurement in supine position. It can be concluded that the innovative
image processing method can be used as a method with high accuracy along with
other methods to measure Q angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CT scan
  • image processing
  • Q angle
  • supine position
  • Validity