نیمرخ آسیب‌های مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 مربی دانشگاه پیام نور دلفان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

4 عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ارائ? نیمرخی از آسیب‌های حاد مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای حاضر در رقابت‌های سوپرلیگ ایران در سال 1387 بود. تعداد 140 فرد (مرد و زن) شرکت‌کننده در این مسابقات در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات در زمین? آسیب‌های رخ‌داده در این مسابقات که 101 مرد ( میانگین ± انحراف معیار، سن 2/3 ±7/21 سال، قد 9/6 ±9/176 سانتی متر، وزن 9/8 ±4/69 کیلوگرم ) و 39 زن (میانگین ± انحراف معیار، سن 3 ± 22 سال، قد 8/6 ± 4/164 سانتی‌متر، وزن
2/6 ± 6/55 کیلوگرم) در آن شرکت کرده بودند، از طریق فرم ثبت آسیب و با کمک پزشک و فیزیوتراپ تیم‌ها جمع‌آوری شد. عواملی همچون میزان شیوع، محل آسیب‌دیده، سازوکار و علت آسیب‌ها و برخی عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفتند. از آمار توصیفی و خی‌دو برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع 170 مسابق? تیمی (1436 بازی انفرادی)، 326 آسیب ثبت شد (مردان 244 آسیب و زنان 82 آسیب). میزان شیوع آسیب مردان، 2/8 آسیب در هر 100 دقیقه ورزشکار در معرض مسابقه بود و این میزان برای زنان 4/13 آسیب در هر 100 دقیقه ورزشکار در معرض مسابقه بود. در مردان، شیوع آسیب‌های بالاتنه بیشتر از پایین‌تنه و تفاوت آنها از لحاظ آماری معنادار بود (05/0>P، 24/21 =2?) اما در مورد زنان تفاوت معناداری مشاهده نشد (43 در برابر 39 مورد)، (05/0P، 26 = 2?، 05/0 مردان و زنان کاراته‌کا بود (به ترتیب 39 و 14 مورد). در مردان و زنان کاراته‌کا، تکنیک خطای حریف (05/0>P، 15 = 2?، 05/0

کلیدواژه‌ها