نیمرخ آسیب‌های مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 مربی دانشگاه پیام نور دلفان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

4 عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ارائ? نیمرخی از آسیب‌های حاد مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای حاضر در رقابت‌های سوپرلیگ ایران در سال 1387 بود. تعداد 140 فرد (مرد و زن) شرکت‌کننده در این مسابقات در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات در زمین? آسیب‌های رخ‌داده در این مسابقات که 101 مرد ( میانگین ± انحراف معیار، سن 2/3 ±7/21 سال، قد 9/6 ±9/176 سانتی متر، وزن 9/8 ±4/69 کیلوگرم ) و 39 زن (میانگین ± انحراف معیار، سن 3 ± 22 سال، قد 8/6 ± 4/164 سانتی‌متر، وزن
2/6 ± 6/55 کیلوگرم) در آن شرکت کرده بودند، از طریق فرم ثبت آسیب و با کمک پزشک و فیزیوتراپ تیم‌ها جمع‌آوری شد. عواملی همچون میزان شیوع، محل آسیب‌دیده، سازوکار و علت آسیب‌ها و برخی عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفتند. از آمار توصیفی و خی‌دو برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع 170 مسابق? تیمی (1436 بازی انفرادی)، 326 آسیب ثبت شد (مردان 244 آسیب و زنان 82 آسیب). میزان شیوع آسیب مردان، 2/8 آسیب در هر 100 دقیقه ورزشکار در معرض مسابقه بود و این میزان برای زنان 4/13 آسیب در هر 100 دقیقه ورزشکار در معرض مسابقه بود. در مردان، شیوع آسیب‌های بالاتنه بیشتر از پایین‌تنه و تفاوت آنها از لحاظ آماری معنادار بود (05/0>P، 24/21 =2?) اما در مورد زنان تفاوت معناداری مشاهده نشد (43 در برابر 39 مورد)، (05/0P، 26 = 2?، 05/0 مردان و زنان کاراته‌کا بود (به ترتیب 39 و 14 مورد). در مردان و زنان کاراته‌کا، تکنیک خطای حریف (05/0>P، 15 = 2?، 05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Injury Profile of Iranian Professional Male and Female Karate Players

نویسندگان [English]

  • nader rahnama 1
  • efat Bambaeichi 1
  • ali Bagher Nazarian 2
  • mohammadreza Batavani 3
  • hamidreza Sadeghipour 4
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the incidence, type and mechanism of
injuries in Iranian professional male and female karate players. 140 karate players
including 101 men (Mean+SD, age: 217+3.2 years, height: 176.9±6.4 cm, weight:
69.4±8.9 kg) and 39 women (Mean+SD, age 21.7±3.2 years, height: 164.4±6.8cm,
weight: 55.6±6.2 kg) who participated in karate premier league competitions
participated in this study. An injury form was used to collect data. Variables such
as incidence, area, causes and mechanisms of injuries were considered and
recorded after competitions. Chi square and descriptive statistics were used to
analyze data. The results of this study showed that in 170 team competitions (1436
individual competitions), 326 injuries occurred (men 244 and women 82 injuries).
The incidence of injury in men was 8.2 injuries/100 minutes of competition while it
was 13.4 injuries/100 minutes of competition. Men had more injuries at their upper
extremities than lower extremities (158 vs. 86), (?2 = 21.24, P<0.05) and this
difference was statistically significant. Women had more injuries at their lower
extremities (43 vs. 39), (?2 = 1.9, P>0.05). Ankle was the most common injured
area for men (86 cases) (?2 = 26, P<0.05) and women (43 cases) (?2 = 2.1,
P>0.05). Contusion was the most common injury for both sexes (39 and 14 injuries
respectively). Opponents’ mistake was the main cause of injuries for both men and
women (?2 = 15, p<0.05, ?2 = 2.2, p>0.05). In can be concluded that if coaches
pay more attention to technique instructions, team physicians and physiotherapists
perfectly rehabilitate injured players and referees punish those players who use
wrong techniques, injuries drastically will decrease in all players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injury Incidence
  • karate
  • men
  • Women