مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

در پژوهش حاضر، دو گروه ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (15 نفر با میانگین سنی 06/24 سال) و ورزشکاران سالم (15 نفر با میانگین سنی 06/24 سال) از دو رشت? کشتی و فوتبال شرکت کردند. زمان استقامت در ورزشکاران دچار کمردرد مزمن به‌طور معنی‌داری کمتر و شیب فرکانس میانه بیشتر بود (05/0) که نشان‌دهند? خستگی‌پذیری بیشتر در این گروه است. آنالیز همبستگی نشان داد که بین زمان استقامت و BMI همبستگی مثبت معنی‌داری در گروه کمردرد وجود دارد (61/0=). وزن و BMI نیز همبستگی مثبت متوسط تا قوی معنی‌داری با شیب فرکانس میان? عضلات ارکتوراسپاین در هر دو گروه داشتند (76/0 – 62/0 = r). پیشنهاد می‌شود ورزشکاران در برنامه‌های تمرینی خود به بهبود استقامت عضلات اکستنسور کمر و ران توجه بیشتری داشته باشند و کاهش وزن را به‌عنوان راهکاری احتمالی در پیشگیری از رخداد مجدد کمردرد در آینده مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electromyography of Fatigue of Back and Hip Muscles in Athletes with Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • masoud Khorsandi Kolur 1
  • aliasgher Norasteh 2
  • hasan Daneshmandi 3
چکیده [English]

In this study, two groups of athletes with chronic low back pain (n=15, mean
age 24.06 yr) and healthy athletes (n=15, mean age 24.06 yr) of wrestling and
soccer participated in this study. The endurance duration was shorter (P<0.05)
and MF slope was higher in CLBP athletes which showed more fatigue compared
to the healthy subjects. Correlation analysis showed a significant positive
correlation between BMI and endurance duration in CLBP athletes (r = 0.61).
Body mass and BMI correlated positively with MF slope of erector spinae muscles
(r = 0.62 – 0.76) in both groups. It is suggested that athletes pay more attention to
improving the endurance of back and hip extensor muscles and lose weight as a
useful strategy to prevent chronic low back pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric Characteristics
  • athletes
  • Fatigability
  • Low Back Pain
  • Median Frequency