مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

در پژوهش حاضر، دو گروه ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (15 نفر با میانگین سنی 06/24 سال) و ورزشکاران سالم (15 نفر با میانگین سنی 06/24 سال) از دو رشت? کشتی و فوتبال شرکت کردند. زمان استقامت در ورزشکاران دچار کمردرد مزمن به‌طور معنی‌داری کمتر و شیب فرکانس میانه بیشتر بود (05/0) که نشان‌دهند? خستگی‌پذیری بیشتر در این گروه است. آنالیز همبستگی نشان داد که بین زمان استقامت و BMI همبستگی مثبت معنی‌داری در گروه کمردرد وجود دارد (61/0=). وزن و BMI نیز همبستگی مثبت متوسط تا قوی معنی‌داری با شیب فرکانس میان? عضلات ارکتوراسپاین در هر دو گروه داشتند (76/0 – 62/0 = r). پیشنهاد می‌شود ورزشکاران در برنامه‌های تمرینی خود به بهبود استقامت عضلات اکستنسور کمر و ران توجه بیشتری داشته باشند و کاهش وزن را به‌عنوان راهکاری احتمالی در پیشگیری از رخداد مجدد کمردرد در آینده مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها