نیمرخ آسیب های سه گانه کاران مرد ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

ورزش سه گانه، یکی از رشته های ورزشی پرهیجان و بسیار محبوب است. از آنجا که ورزش سه گانه شامل موادی چون شنا، دوچرخه سواری و دو است، عوامل خطرزای زیادی در آن موجب ایجاد آسیب در ورزشکاران می شوند، از این رو هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های آسیب ها در ورزشکاران سه گانه بود. به این منظور اطلاعات مربوط به آسیب های یک سال گذشتة 60 ورزشکار زبدة سه گانة شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور (بوشهر) از طریق برگة گزارش آسیب گردآوری و به وسیلة آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد. در مجموع 123 آسیب گزارش شد (حدود 2 آسیب در سال برای هر ورزشکار). در مقایسه با بالاتنه، تعداد بیشتری از آسیب ها در پایین تنه (78 درصد) رخ داد. ساق پا (28 درصد)، شانه (22 درصد)، زانو (21 درصد) و مچ پا (11 درصد) بیشترین تعداد آسیب را به خود اختصاص دادند (05/0P<) و 67/42= 2?). متداول ترین نوع آسیب ها درد جلوی ساق پا (26 درصد)، درد شانه (22 درصد)، درد زانو (15 درصد) و خراشیدگی و کوفتگی (14 درصد) بود (05/0 P< و 43/13=2?). استفادة بیش از حد (30 درصد)، مهم ترین علت وقوع آسیب ها (05/0 P< و 95/35=2?) و بعد از آن تغییر محل دویدن (19 درصد)، کفش نامناسب (15 درصد) و گرم کردن ناکافی (13 درصد)، از دیگر علل اصلی وقوع آسیب ها بودند. آسیب های غیربرخوردی (83 درصد) به طور معنی داری از آسیب های برخوردری (17 درصد) بیشتر بود (05/0P< و 34/53 = 2?). آسیب های روی داده در زمان تمرین (76 درصد) بیشتر از آسیب های زمان مسابقه (24 درصد) بود (05/0P< و 26/32=2?) . آسیب های روی داده در مرحلة دویدن (51 درصد) بیشتر از آسیب های روی داده در مرحلة دوچرخه سواری (27درصد) و شنا (22 درصد) بود (05/0P< و 14/18=2?). از نظر شدت آسیب ها، بیشتر آسیب ها خفیف (85 درصد) بود (05/0P< و 53/61= 2?). آسیب های سمت راست (64 درصد) به طور معنی داری بیشتر از آسیب های سمت چپ بود (05/0P< و 95/9= 2?) از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیشتر آسیب ها در پایین تنه و در مرحلة دویدن رخ دادند و ساق پا و شانه مستعدترین نواحی آسیب در ورزشکاران سه گانه بودند و دلیل اصلی وقوع آسیب ها نیز استفادة بیش از حد بود. ازاین رو پیشنهاد می شود که دست اندرکاران پزشکی تیم ها، بدنسازان، ورزشکاران و مربیان به نکات مذکور توجه داشته باشند و همچنین طی برنامه های پیشگیری از آسیب، این موارد را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Injury Profile of Iranian Male Triathlon Athletes

نویسندگان [English]

  • nader rahnama 1
  • efat Bambaeichi 2
چکیده [English]

Triathlon is a popular sport that combines swimming, cycling and running into
a single event and during these competitions there are many risk factors that can
cause injury in athletes. The purpose of this study was to investigate characteristics
of injuries in triathlon athletes. Data about injuries (over a span of one year) in 60
professional triathlon athletes was collected using injuries report form. Chi-Square
was used to analyze the data. Totally, 123 injuries (2 injuries per triathlon athlete
per year) were reported. Most of the injuries were located in the lower extremities
(78%) compared to upper extremities (22%) (P<0.05). Shin (28%), shoulder
(22%), knee (21%) and ankle (11%) were the most common areas of injury
(P<0.05, ?2 = 42.67). The most common injuries were shin splints (26%) followed
by shoulder pain (22%), knee pain (15%) and abrasions and contusions (14%)
(P<0.05, ?2 = 13.43). Overuse (30%) was the most important reason for injuries
(P<0.05, ?2 = 35.95) followed by the change of running place (19%), unsuitable
shoes (15%), and inadequate warm-up (13%). Non-collision injuries (83%) were
significantly higher than collision injuries (17%) (P<0.05, ?2 = 53.34). Injury
during practice (76%) happened more than during competition (24%) (P<0.05, ?2
= 32.26). Injuries that occurred in running (51%) were more than those in cycling
(27%) and swimming (22%) (P<0.05, ?2 = 18.14). Minor injuries (85%) were
significantly higher than severe injuries (15%) (P<0.05, ?2 = 61.53). Most injures
occurred on the right side of the body (64%) (P<0.05, ?2 = 9.95). It can be
concluded that most injuries occurred in lower extremities, especially during
running; shin and shoulder were more prone to injury in triathlon athletes and
overuse was main reason for injuries. It is suggested that team physicians,
bodybuilders, athletes and coaches pay attention to the above facts in preventive
programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of Injuries
  • sport injury
  • Triathlon Athletes