مقایسۀ کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیرورزشکاران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایس? میزان کایفوز سینه‌ای، وضعیت قرارگیری استخوان کتف و قدرت عضلات ریترکتور و پروترکتور کتف کشتی‌گیران آزادکار و فرنگی‌کار سطح ملی با غیرورزشکاران است. به این منظور 63 نفر شامل 21 کشتی‌گیر آزادکار، 21 کشتی‌گیر فرنگی‌کار و 21 فرد غیرورزشکار (میانگین سن 8/1 ± 24 سال، قد 74/7 ± 173 سانتی‌متر و وزن
93/16 ± 77 کیلوگرم) انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری میزان کایفوز سینه‌ای از خط‌کش منعطف (روایی 91/0 در قیاس با عکس رادیوگرافی). برای تعیین فاصل? استخوان‌های کتف از متر نواری (به روش کیپلر و در حالت ایستاده) و برای سنجش قدرت عضلات از دستگاه‌های تکنوجیم (از طریق تعیین 1RM و در حالت نشسته) استفاده شد. به‌منظور مقایس? کایفوز سینه-ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف در بین سه گروه از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه و برای مقایس? قدرت عضلات ریترکتور و پروترکتور در بین دو گروه کشتی‌گیر آزادکار و فرنگی‌کار از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقدار کایفوز سینه‌ای (53/43 درجه) و فاصل? استخوان‌های کتف (98/21 سانتی‌متر) در کشتی‌گیران آزادکار به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های فرنگی‌کار (کایفوز 38/36 درجه، فاصل? استخوان‌های کتف 21/18 سانتی‌متر) و غیرورزشکاران (کایفوز 44/37 درجه، فاصل? استخوان‌های کتف 90/18 سانتی‌متر) است (05/0 > P). همچنین قدرت عضلات ریترکتور کتف (21/111 کیلوگرم) در فرنگی‌کاران به‌طور معنی‌داری بیشتر از آزادکاران (64/92 کیلوگرم) است (05/0 > P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کشتی آزاد به علت نوع تمرینات و فعالیت های رایج در آن می تواند بر پوسچر ورزشکاران آن رشته اثر بگذارد و موجف افزایش مقدار کایفوز سینه‌ای و در پی آن افزایش فاصل? استخوان‌های کتف و کاهش قدرت عضلات ریترکتور در آزادکاران شود. از این‌رو به مربیان و کادر پزشکی تیم‌ها پیشنهاد می‌شود کشتی‌گیران رشت? آزاد را از نظر افزایش غیرطبیعی کایفوز سینه‌ای زیر نظر قرار دهند و در صورت مشاهد? این ناهنجاری اقدامات لازم را در جهت اصلاح یا جلوگیری از پیشرفت آن به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Thoracic Kyphosis and Position ofScapula between National Freestyle and Greco – Roman Wrestlers and Non – Athletes

نویسندگان [English]

  • maryam ghamari 1
  • reza rajabi 2
  • ali akbarnejad 3
  • hooman Minoonejad 4
چکیده [English]

This research aimed to compare thoracic kyphosis, scapula position and the
strength of retractor and protractor muscles in two groups of national Greco –
Roman and freestyle wrestlers and a group of non – athletes. For this purpose, 63
individuals (21 freestyle, 21 Greco – Roman style, 21 non – athletes, mean age
24±1.8 yr, height 173±7.74 cm and weight 77±19.63 kg) participated in this study.
A flexible ruler was used to measure thoracic kyphosis (validity 0.91 in comparison
with X-ray) and a measuring tape was used to measure the distance between
inferior angles of scapulas (Kibler's method in standing position) and to measure
the strength of the muscles, technogym devices were applied (by 1RM measurement
in sitting position). To compare the thoracic kyphosis and the scapula position
among three groups, one-way ANOVA was applied. To compare the strength of the
retractor and protractor muscles between freestyle and Greco – Roman wrestlers,
independent t test was used. The results indicated that thoracic kyphosis (43.53
degrees) and the distance of scapulas (21.98 cm) were significantly higher in
freestyle wrestlers in comparison with the Greco – Roman wrestlers (kyphosis
36.38 degrees, distance of scapulas 18.21 cm) and non – athletes (kyphosis 37.44
degrees, distance of scapulas 18.90 cm) (P<0.05). Also, the retractor muscles were
significantly stronger in the Greco – Roman wrestlers (111.21 kg) in comparison
with the freestyle wrestlers (92.64 kg) (P<0.05). The results indicated that specific
exercises performed in freestyle wrestling can affect the posture of athletes and
increase their thoracic kyphosis and distance of scapulas and decrease strength of
retractors. Therefore, coaches and team physicians are highly recommended to
consider any abnormal increase in thoracic kyphosis in freestyle wrestlers and
perform the necessary correction or preventive actions if this deformity is
observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • National wrestler
  • Position of scapula
  • Strength of retractorand protractor muscles
  • Thoracic Kyphosis