رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آمادگی روانی ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور بر میزان بروز آسیب‌های ورزشی در آنان بود. بدین منظور 375 نفر از این افراد در دو گروه دختر (178 نفر) و پسر (197 نفر) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها از هفت رشته ورزشی انتخاب شدند که در دو دسته رشته های تیمی و انفرادی قرار گرفتند. اطلاعات تحقیق از طریق فرم گزارشی آسیب‌های ورزشی و پرسشنامه آمادگی روانی OMSAT-3 جمع آوری شد. از روش های آمار توصیفی (مانند میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد برای تحلیل داده ها استفاده شد. بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای تحقیق نشان داد که بیشترین میزان بروز آسیب در ورزشکاران دختر در اندام تحتانی بود درحالی که در ورزشکاران پسر اندام فوقانی بیشترین شیوع آسیب دیدگی را داشت. ضمن اینکه ورزشکاران دختر و پسر در سه دسته مهارت‌های روانی تفاوت زیادی با یکدیگر نداشتند. نتایج نشان داد که در ورزشکاران دختر بین مهارت‌های شناختی و میزان بروز آسیب در اندام تحتانی ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود داشت (015/0=r). همچنین بین مهارت‌های شناختی و میزان شیوع آسیب‌ها در استخوان ها و مفاصل ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (003/0=r و 046/0=r). اما در ورزشکاران پسر ارتباط معنی داری بین مهارت های روانی و آسیب در اندام ها و بخش های مختلف بدن وجود نداشت. در مجموع یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که برخورداری از سطح بالایی از مهارت‌های شناختی (مانند طرح مسابقه) به ورزشکاران کمک می‌کند تا بهتر بتوانند با موقعیت‌های مختلفی که در ورزش اتفاق می‌افتد کنار بیایند. این پدیده می‌تواند در کاهش بروز آسیب‌های ورزشی نقش مهمی داشته باشد. بنابراین به مربیان و متخصصان ورزش جوانان توصیه می‌شود تلاش کنند تا مهارت‌های شناختی را در ورزشکاران جوان ارتقا دهند تا از این طریق احتمال بروز آسیب های ورزشی را در آنها کاهش دهند. به طور کلی نتایج این تحقیق از جنبه‌های مختلف مدل آسیب- استرس حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Prevalence of Injuries and Mental Preparation of Male and Female Athletes Participating in 10th National University Sport Olympiad

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shahbazi 1
  • amir Vazini Taher 2
  • maysam Rahimizadeh 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of mental preparation of
athletes participating in 10th University Sport Olympiad on the prevalence of sport
injuries. For this purpose, 375 athletes in two groups of girls (n=178) and boys
(n=197) participated in this study. Participants were selected from seven sport
fields which were divided into team sports and individual sports. Data were
collected by sport injuries report form and Ottawa Mental Skills Assessment Tool
(OMSAT-3). Descriptive statistics (such as mean and standard deviation) and
Pearson correlation coefficient were used to analyze the data at %95 significance
level. The results showed that most injuries occurred in lower extremities of the
girls while most injuries occurred in upper extremities of the boys. Moreover, girls
and boys were not significantly different in the three subscales of mental skills. The
results showed a reverse and significant relationship between cognitive skills and
occurrence of injuries in female athletes’ lower extremities (r=0.015). Also, there
was a reverse and significant relationship between cognitive skills and occurrence
of injuries in bones and joints (r=0.003 and r=0.046). There was no significant
relationship between mental skills and occurrence of injuries in male athletes. In
summary, findings of this study demonstrated that high levels of cognitive skills
(such as competition planning) help athletes to more easily deal with different
sport occasions. This can play an important role in decreasing the occurrence of
sport injuries. Therefore, coaches and specialists in youth sport are recommended
to improve cognitive skills in young athletes so that sport injuries can decrease.
Overall, findings of this study supported different aspects of injury- stress model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Differences
  • Mental Skills
  • Olympiad of University Students
  • sport injuries