مقایسۀ تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایس? تعادل پویا در مردان دارای کف پای صاف، گود و طبیعی است. جامع? آماری تحقیق حاضر گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران بودند. آزمودنی‌های تحقیق 90 مرد شامل 30 نفر با کف پای طبیعی (با میانگین قد
2/6 ± 6/176 سانتی‌متر، وزن 2/10± 8/72 کیلوگرم و سن 2 ± 3/25 سال)، 30 نفر با کف پای صاف (با میانگین قد
7 ± 2/177 سانتی‌متر، وزن 1/11 ± 5/73 کیلوگرم و سن 4/1 ± 1/25 سال) و 30 نفر با کف پای گود (با میانگین قد
3/6 ± 5/174 سانتی‌متر، وزن 2/11 ± 3/69 کیلوگرم و سن 7/1 ± 6/25 سال) بودند. برای مشخص کردن نوع آناتومیکی پا از آزمون افت استخوان ناوی و برای ارزیابی تعادل آزمودنی‌ها از تست تعادلی ستاره (SEBT) استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل چندمتغیری واریانس (MANOVA) استفاده شد. تحلیل چندمتغیری واریانس تفاوت معنی‌داری را در اجرای تست تعادلی ستاره بین گروه‌ها نشان داد. بررسی ضرایب خطی متمایزکنند? گروه‌ها مشخص کرد که دسترسی‌های داخلی و خلفی خارجی در متمایز کردن گروه‌ها نقش بیشتری داشتند. به‌طور خاص، دسترسی داخلی بی‌طور معنی‌داری در متمایز کردن گروه کف پای صاف از دو گروه دیگر و دسترسی خلفی خارجی در متمایز کردن گروه کف پای گود از دو گروه دیگر نقش داشتند. از آنجا که افراد دارای کف پای گود فشار بیشتری روی جانب خارجی پا وارد می‌آورند، به‌نظر می‌رسد که محدود? پایداری در جانب خارجی بزرگ‌تر باشد و برعکس افراد دارای کف پای صاف فشار بیشتری روی جانب داخلی پا وارد می‌آورند. از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ساختار آناتومیکی پا بر تعادل پویا تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Dynamic Balance in Males with Different Foot Types

نویسندگان [English]

  • vahid ghasemi 1
  • reza rajabi 2
  • mohammadhosein alizadeh 2
  • komail Dashti Rostami 3
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the dynamic balance in men with different
foot types. A sample of 90 male students from University of Tehran including 30
subjects with normal foot type (mean height: 176.6±6.2 cm, mean weight:
72.8±10.2 kh, mean age 25.3±1.4 yr), 30 subjects with flat foot (mean height:
177.2±7 cm, mean weight: 73.5±11.1 kg, mean age: 25.1±1.4 yr), and 30 subjects
with pes cavus (mean height: 174.5±6.3 cm, mean weight: 69.3±11.3 kg, mean age:
25.6±1.7 yr) participated in this study. To determine the foot anatomic type,
navicular drop test was used. To assess subjects’ balance, SEBT was used. To
analyze the research data, MANOVA test was applied. The results showed a
significance difference in SEBT performance among groups. Linear coefficients
showed that medial and posterolateral reaches played a greater role in
differentiating the groups. Specifically, medial reach significantly played a role in
differentiating flat foot group and posterolateral reach in differentiating pes cavus
group from other groups. As those with pes cavus apply more pressure on lateral
margin of their foot, it seems that the stability domain is larger in lateral margin
while the reverse is true about those with flat foot. As a whole, it can be concluded
that foot anatomical characteristics influence dynamic balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • Flat foot
  • Pes Cavus
  • star excursion balance test