مقایسۀ نقص های عملکردی زنان ورزشکار دانشگاهی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه آزاد اردبیل

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج

چکیده

راستای آناتومیکی اندام تحتانی به عنوان عامل خطرآفرین برای آسیب دیدگی های اندام تحتانی مطرح می شود. آزمون های عملکردی، اندازه گیری های دینامیکی هستند که اغلب برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی استفاده می شوند اما پژوهش های محدودی دربارة نقص های عملکردی در بیماران مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده وجود دارند. بنابراین هدف از این پژوهش، مقایسة نقص های عملکردی در زنان ورزشکار دانشگاهی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده است. بیست آزمودنی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده در این پژوهش شرکت کردند. شرایط ورود آزمودنی ها به مطالعه عبارت بودند از: عدم آسیب دیدگی در اندام تحتانی در سه ماه گذشته و نداشتن سابقة بیماری های اسکلتی – عصبی – عضلانی یا سابقة جراحی قبلی.آزمودنی ها ابتدا پرسشنامة دموگرافی را کامل کردند و سپس اندازه گیری های پروتکل شروع شد. پای طبیعی ازمودنی به عنوان پای کنترل در نظر گرفته شد. آزمون های عملکردی جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی برای اندازه گیری نقص های عملکردی در هر دو پا مورد استفاده قرار گرفتند. زمان کلی آزمون با زمان سنج دستی با دقت 01/0 ثبت شد. افت ناوی با استفاده از تکنیک اصلاح شدة برودی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس برای مقایسة نقص های عملکردی در پای چرخش یافته به داخل فزاینده و طبیعی در پای برتر و غیربرتر آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت (05/0 ? P). نتایج آزمون های عملکردی نشان داد که میانگین زمان کلی عملکردی – اجرایی در پای طبیعی نسبت به پای چرخش یافته به داخل فزاینده کمتر بود و تفاوت معناداری در نقص های عملکردی بین دو طرف مشاهده شد (05/0 P?). بین پای برتر و غیربرتر و همچنین تعامل بین پای برتر و غیربرتر با پای چرخش یافته به داخل فزاینده و طبیعی تفاوت معناداری ملاحظه نشد (05/0 P?). یافته ها نشان داد که پای چرخش یافته به داخل فزاینده برآزمون های عملکردی پا تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Functional Performance Deficits in Female University Athletes with Excessive Pronated Foot

نویسندگان [English]

  • Mahiyh Pirani 1
  • Hamid Mohebbi 2
  • Babak Nakhostin Rohi 3
  • Abolfazl Khoori 4
چکیده [English]

Anatomical alignment of the lower extremity has been proposed as a risk factor for lower extremity injuries. Although, functional performance tests are dynamic tests are dynamic measures used to assess lower body function, there are limited researches on the functional performance deficits in patients with excessive pronated foot. Therefore, the aim of this study was to compare functional performance deficits in female athletes with excessive pronated foot. 20 subjects with excessive pronated foot participated in this study. Inclusion criteria consisted of no injury of lower extremities within three mounts prior to the study, no history of neuromusculoskeletal diseases, and no prior surgery. Each subject completed a demographic questionnaire, and then the measurement protocol began, with the participant’s neutral foot serving as the control. Figure 8 hop and side hop tests were used to assess the functional performance deficits in both limbs. The total time of protocol was recorded with a handheld stopwatch to the nearest 0.01 second. Navicular drop was then measured using a modified Brody technique. ANOVA test was used to compare functional performance deficits in excessive pronated and neutral feet of dominant vs. non-dominant legs (p?0.05). The results of functional performance tests indicated that the mean of total time of functional performance was lower in the neutral foot than excessive pronated foot and a significant difference was observed in functional performance deficits between neutral and excessive pronated foot (p?0.05). No significant difference was observed between dominant and non-dominant legs as well as in interaction between the neutral–excessive pronated feet and dominant – non-dominant legs (p?0.05). These findings indicated the effect of excessive pronated foot on functional performance of foot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Athletes
  • Functional Performance Deficits
  • Navicular Drop