مقایسۀ فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای سه روش تمرینی رایج تقویت عضله چهار سر رانی با اعمال بارهای متفاوت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه فعالیت میوالکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی در بارهای متفاوت تمرینی هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات بود. تعداد 10 پاورلیفتر مرد (سن: 85/4±27 سال، قد: 98/5±177 سانتی متر، وزن: 13/12±80 کیلوگرم) در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها، حرکات اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات را با شدت 70 و 90 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. در اجرای هر یک از حرکات، سیگنال های الکترومایوگرافی سطحی عضلات نازک نئی بلند، بخش داخلی دوقلو، درشت نئی قدامی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوسررانی، نیم وتری، نزدیک کننده طویل و کشنده پهن نیام با استفاده از سیستم 6000ME با فرکانس نمونه برداری 2000 هرتز ثبت گردید. آنالیز واریانس با اندازه های مکرر برای تجزیه و تحلیل آماری بکار برده شد (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر، فعالیت میوالکتریکی بیشتری را در گروه عضلات چهارسرران به ویژه پهن خارجی و داخلی در دو حرکت اسکوات و هاک اسکوات نسبت به پرس پا هنگام اجرای حرکات با بارهای متفاوت نشان داد. تمرین با دستگاه هاک اسکوات به دلیل کاهش میزان فشار وارد شده بر ناحیه کمری و ران، تمرین مطمئنی برای تقویت عضلات چهارسررانی است. پیشنهاد می گردد که ورزشکاران، افراد مبتلا به کمر درد و یا مصدومیت های ورزشی از این حرکت برای تقویت گروه عضلات چهار سر رانی به عنوان جایگزینی مناسب برای دو حرکت اسکوات و پرس پا استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Myoelectric Activity of Selected Lower Limb Muscles during Three Common Quadriceps Strength Exercises Performed with Different Loads

نویسندگان [English]

  • Pouria Hesari 1
  • Mohammad Rabiei 2
  • Teimour Jafar Nejhad 3
  • Esmaiel Hosseini Nejhad 2
  • Mehrdad Anbarian 4
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare myoelectric activity of some selected lower limb muscles during squat, leg press and hack squat exercises performed with different loads. 10 male power lifters (age: 27±4.85 yrs; height: 177±5.98 cm; weight: 80±12.13 kg) participated in the study. Subjects performed all three exercises, namely, squat, leg press and hack squat at 70% and 90% of their one-repetition maximum (1RM). Surface electromyographic signals from peroneus longus, medial gastrocnemius, tibialis anterior, vastus medialis, vastus lateralis, biceps femoris, semitendinosus, adductor longus and tensor fascia muscles were recorded using ME 6000 system at a sampling frequency of 2000 HZ while performing each exercise. ANOVA with repeated measures were employed for statistical analysis (p<0.05). The results indicated a greater myoelectric activity for vastus medialis and vastus lateralis muscles during performing hack squat and the squat exercises in comparison with the leg press exercise at different loads. The hack squat machine takes the pressure off the back and hips so it can be used as a safe exercise to strengthen the quadriceps muscles. Therefore, hack squat exercise could be recommended as a suitable replacement for both squat and leg press exercises among athletes and individuals with low back pain and sport injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hack Squat
  • Leg Press
  • Myoelectric Activity
  • Quadriceps Muscle
  • squat