ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی ـ تنفسی و چابکی پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهر کرد

2 استادیار دانشگاه شهر کرد

3 کارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

چکیده

هدف از این مطالعه، ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی ـ تنفسی و چابکی در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی ـ توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کل مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان شهرکرد بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعدادی از مدارس انتخاب شدند. نمونه آماری این تحقیق شامل 90 نفر بود که با توجه به محدودیت ها از میان دانش آموزان پسر این مدارس به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابتدا از تمامی آزمودنی ها آزمون نقش کف پا به عمل آمد و قوس کف پای آزمودنی ها با استفاده از شاخص استاهلی (SI) به صورت کمی طبقه بندی شدند. سپس با توجه به محدودیت هایی که محقق در نظر گرفته بود، آزمودنی ها با میانگین و انحراف معیار سن 82/0±13 سال، وزن 19/7±46 کیلوگرم و قد 086/0± 54/1 متر در سه گروه 30 نفره، گروه 1)آزمودنی های با قوس کف پای 44/0>SI، گروه 2) آزمودنی های با قوس کف پای 89/0?SI?44/0 و گروه 3) آزمودنی با قوس کف پای 89/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of the Rate of Internal Longitudinal Foot Arch with Cardiorespiratory Endurance and Agility in Male Students (12-14 Years Old)

نویسندگان [English]

  • seyed hamed musavi 1
  • Behnam Ghasemi 2
  • Mohsen Davodi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the rate of internal longitudinal foot arch with cardiorespiratory endurance and agility in male students aged between 12 and 14. The research was a kind of correlation-descriptive and the statistical population consisted of all guidance schools in Shahrekord and some of these schools were selected by cluster sampling. Statistical sample of this research consisted of 90 male students from these schools who were selected randomly and intentionally. First, the test of foot print was performed and the subjects’ foot arches were classified quantitatively by Staheli index (SI). Then, the subjects were classified intentionally (with mean and standard deviation of age 13±0.82 years, weight 46±7.19 kg and height 1.54±0.086 m) into three groups (30 subjects in each group): group 1 (foot arch SI<0.44), group 2 (foot arch 0.44?SI?0.89) and group 3 (foot arch SI>0.89). Each group performed 1600 meters speed test to evaluate their cardiorespiratory endurance and 4×9 meters Shuttle run test to evaluate agility. The data were analyzed by SPSS17 and correlation test and one-way ANOVA. The results indicated a significant relationship between the rate of longitudinal foot arch and cardiorespiratory endurance (p=0.002) while there was no significant relationship between the rate of longitudinal foot arch and agility (p=0.216). It can be concluded that the foot arch deformities especially flat foot is an important factor in cardiorespiratory endurance of students though it is not important in their agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • Cardiorespiratory Endurance
  • Foot Print Test
  • Internal Longitudinal Arch Foot
  • Staheli Index.