اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد دانشگاه اراک

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره برنام? تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی بود. 27 نفر از دانش آموزان ناشنوای پسر (میانگین س 03/1 ± 47/17 سال، قد 05/5 ± 5/170 سانتی متر و وزن 21/6 ± 25/60 کیلوگرم) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. تعادل ایستا با استفاده از آزمون ارزیابی خطاهای تعادل (BESS) و تعادل پویا با استفاده از آزمون تعادلی ستاره ای (SEBT) اندازه گیری شد. گروه تجربی یک دوره برنام? تمرینی ثبات مرکزی را به مدت 8 هفته و 3 بار در هفته انجام دادند. از آزمون های آماری مستقل و همبسته به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش معناداری در تعادل ایستا و پویا به دنبال 8 هفته تمرین در گروه تجربی وجود داشت (05/0 ? P). همچنین نشان داد که در چهار جهت داخلی، خلفی، خلفی داخلی و خلفی خارجی در گروه تجربی تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0 ?P). باتوجه به یافته های این تحقیق می توان چنین جمع بندی نمود که به طور کلی تمرینات ثبات مرکزی می تواند تعادل ایستا و پویا را در معلولین شنوایی بهبود بخشد و می توان از آن در کنار برنامه های تمرینی دیگر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Core Stabilization Training Program on Balance in Hearing Impaired Students

نویسندگان [English]

  • amin Farzaneh hessari 1
  • Hasan Daneshmandi 2
  • Solmaz Mahdavi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of core stabilization training program on balance in hearing impaired students. 27 deaf male students (mean age 17.47+1.03 yrs, height 170.5+5.05 cm and weight 60.25+6.21 kg) volunteered to participate in this study. They were divided into experimental (n=14) and control (n=13) groups randomly. The static balance was measured with the balance error estimate system (BESS) and the dynamic balance was measured with the star excursion balance test (SEBT). Experimental group performed a core stabilization program for eight weeks and three times per week. Independent and dependent t tests were used to analyze the data. The results indicated a significant increase in static and dynamic balance after eight weeks for the experimental group (P?0.05). Also, the results indicated significant differences in four excursions (medial, posteromedial, posterior and posterolateral) for experimental group (P?0.05). In conclusion, core stabilization training can improve static and dynamic balance in hearing impaired students and can be used along with other training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability
  • Dynamic balance
  • Hearing Impaired
  • static balance