ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد 50 متر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد مرکز)

3 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطة بین شاخص های آنتروپومتریک با عملکرد سرعتی (شنای آزاد 50 متر) شناگران دختر نخبه بود. به این منظور 50 نفر از دختران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 88 (با میانگین سنی 12/1±92/15 سال، قد 69/6±75/164 سانتی متر و وزن 10/4±50/51 کیلوگرم) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگی های آنتروپومتریک شناگران شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض سینه، عمق سینه ، عرض لگن، عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور ران، دور ساق، دور بازو، دور ساعد ، طول ران، طول ساق، طول کف پا، طول بازو، طول ساعد، طول کف دست و قدرت گریپ دست آنها ارزیابی شد. از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد (05/0? P). نتایج نشان داد ارتباط منفی و معنی داری بین رکورد شناگران با قد و طول بازو وجود دارد. به نظر می رسد شناگران دارای قد و طول بازوی بلندتر عملکرد سرعتی بهتری دارند. مربیان شنا می توانند برای استعدادیابی در شنای آزاد 50 متر از این نتایج سود جویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Anthropometric Characteristics and Performance of Elite Female Swimmers in 50m Freestyle Swimming

نویسندگان [English]

  • Sareh Shah Heydari 1
  • Tahereh Abdolali Poor 2
  • Aliasghar Norasteh 3
چکیده [English]

(P=0.01). It seems that swimmers with more height and arm length have a better The aim of this study was to determine the relationship between anthropometric characteristics and performance of elite female swimmers in 50m freestyle swimming. 50 elite female swimmers who had participated in Iran Women’s Championships in 1388 (mean age = 15.92±1.12 years, height = 164.75±6.69 cm and weight= 51.50±4.10 kg) participated in this study as the sample. Anthropometric characteristics including height, weight, biacromial width, chest width, chest depth, chest circumference, waist circumference, buttocks circumference, arm circumference, thigh circumference, calf circumference, forearm circumference, biiliac width, thigh length, calf length, length of the foot sole, width of the foot sole, arm length, forearm length, hand length, hand width and hand grip strength were measured. Pearson product moment correlation was used to analyze the data (P?0.05). The results showed a significant negative correlation between the subjects’ performance and height (P=0.005) and arm length performance. Swimming coaches can use these findings for talent identification in 50m freestyle swimming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric Characteristics
  • Speed Swimming
  • Swimmer
  • talent identification