مقایسۀ تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه‌ای ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

عموم بازیکنان برای پرتاب یا ضربه زدن به توپ، یک دست و پای برتر دارند، این برتری ممکن است به افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در اندام برتر ورزشکاران منجر شود. هدف از این تحقیق، مقایس? تراکم مواد معدنی استخوانی دست برتر و غیربرتر و پای برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای بود. پانزده هندبالیست زن حرفه ای (میانگین ± انحراف استاندارد، سن: 1/3±6/23 سال، قد 6/3±4/169 سانتی متر، وزن 7/5 ±9/62 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. تراکم مواد معدنی استخوان رادیوس دست برتر و غیربرتر و همچنین گردن و تروکانتر استخوان ران پای برتر و غیربرتر ورزشکاران با استفاده از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DEXA) اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر (7/381 میلی گرم بر سانتی متر مربع) و غیربرتر (3/384) هندبالیست ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P). تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر به طور معناداری بیشتر از دست برتر و غیربرتر بود (05/0>P). تراکم مواد معدنی اندام تحتانی هندبالیست ها بیشتر از اندام فوقانی آنها بود (05/0>P). تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه نیز به طور معناداری بیشتر از پایین تنه بود (05/0>P). می توان نتیجه گرفت که درگیری بیشتر پای غیربرتر در تیک آف، استارت، توقف، پرش و فرود در هندبال موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در پای غیربرتر می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Bone Mineral Density in Dominant and Non-Dominant Limbs of Iran Female Professional Handball Players

نویسندگان [English]

  • nader rahnama 1
  • khalil Khayambashi 1
  • Efat Bambaeichi 1
  • samaneh Jafarpour 2
چکیده [English]

To throw and kick the ball, most players use a dominant hand or leg which may
increase bone mineral density (BMD) of dominant limb. The aim of this study was
to compare BMD of dominant and non–dominant hand and leg of professional
female handball players. 15 professional handball players (Mean SD: age
23.6+3.1 yr, height 169.4+3.6 cm, weight 62.9+5.7 kg) participated in this study.
Bone mineral density of radius (dominant and non – dominant hand), femoral neck
and trochanter (dominant and non – dominant leg) were measured by dual energy
X-ray absorptiometry (DEXA). The results of this study showed no significant
difference in BMD between dominant (381.7mg/cm2) and non – dominant hand
(384.3mg/cm2) in handball players (P>0.05). But a significant difference was
observed in BMD between dominant (925.4mg/cm2) and non – dominant leg
(956.4mg/cm2) as BMD of non – dominant leg was about 10% higher than
dominant leg (P<0.05). BMD of dominant and non – dominant legs was
significantly greater than dominant and non – dominant hands (P<0.05). Lower
extremities had significantly higher BMD than upper extremities (P<0.05). In
contrast, upper body had significantly higher BMD than lower body (P<0.05). It
can be concluded that involvement of non – dominant leg in taking off, start, stop,
jump and land more and more increases BMD in handball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMD
  • Handball
  • Lower Body
  • Upper Body.