مقایسة وضعیت قرارگیری استخوان کتف با تاکید بر اندام غالب و غیرغالب در دختران دارای کایفوز افزایش یافته و طبیعی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز(گروه تربیت بدنی

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

استخوان کتف، نقش مهمی در ساختار و حرکات هماهنگ کمربند شانه ایفا می کند. همچنین تغییر در موقعیت طبیعی استخوان های کتف، ارتباط مستقیمی با برخی ناهنجاری های وضعیتی دارد. از آنجا که در اندام غالب تفاوت هایی در راه های اعصاب محیطی مثل بالاتر بودن آستانة تشخیص حسی و سرعت هدایت و همچنین تفاوت های طرفی در عضلات دیده شده است، هدف از تحقیق حاضر، مقایسة وضعیت قرارگیری استخوان کتف (پروتراکشن، چرخش فوقانی) در دو سمت غالب و غیرغالب در دو گروه از دختران دارای کایفوز افزایش یافته و طبیعی بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات مقایسه ای است. آزمودنی ها به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند و هیچ گونه سابقة ورزشی، آسیب و درد در ناحیة شانه و ستون فقرات نداشتند. نمونه ها براساس نُرم انحنای کایفوز سینه ای در ایران به دو گروه کایفوز افزایش یافته و کایفوز طبیعی با میانگین سنی 05/1±21، 32/1±1/21، تقسیم شدند. سپس میزان پروتراکشن و چرخش کتف با استفاده از روش دیوتا در دو گروه محاسبه شد. بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیرغالب گروه دارای کایفوز طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد 9% = P، 19/0= P). در گروه دارای کایفوز افزایش یافته، بین میزان انحنای کایفوز سینه ای و فاصلة دو کتف از یکدیگر، رابطة معنی دار مثبت وجود داشت (37/0 = r). همچنین در این گروه بین میزان پروتراکشن کتف در دو سمت غالب و غیرغالب اختلاف معنی داری مشاهده شد (001/0= P). اگر چه بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیرغالب گروه دارای کایفوز طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد، ولی این میزان در اندام غالب بیشتر از اندام غیرغالب بود، در حالی که در افراد دارای کایفوز افزایش یافته، میزان پروتراکشن کتف در سمت غالب به طور معنی داری بیشتر از سمت غیرغالب بود. ازاین رو غالب بودن دست مسئول درجاتی از عدم تقارن است و سمت غالب بیشتر تحت تاثیر اثرات ناهنجاری کایفوز سینه ای قرار می گیرد. ازاین رو پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های تمرینی برای درمان ناهنجاری کایفوز سینه ای، به عدم تعادل عضلانی در سمت غالب بیشتر توجه شود و همچنین با توجه به نتایج این تحقیق، افراد طبیعی نیز به منظور پیشگیری از عدم تقارن دو کتف و برقراری تعادل عضلانی در اندام غالب، تمریناتی را مختص عضلات مخالف انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Scapular Position in Dominant and Non-Dominant Limbs of Girls with and without Hyperkyphosis Abnormality

نویسندگان [English]

  • sara Chashomi 1
  • Reza Rajabi 2
چکیده [English]

Scapula plays an important role in producing smooth and coordinated
movement of shoulder girdle. Also, a change in natural scapula position has a direct
relationship with some postural abnormalities. Since in dominant limb, there are
differences in the ways of environmental nerves such as higher sensory detection
threshold, the conduction speed as well as side differences in muscles, the aim of
the present study was to compare scapula position (protraction and upward
rotation) in dominant and non-dominant sides of female university students with
and without hyperkyphosis abnormality. The study method was descriptive and
comparative. Subjects were selected by non-random method and they had no
history of sport, pain and injury in their shoulder and spine. Then, using Iranian
thoracic kyphosis degree norm, subjects were divided into two groups of
hyperkyphosis and normal kyphosis (mean age 21±1.05, 21.1±1.32 yr respectively).
Scapula protraction and upward rotation degree were calculated using Divta
method. The results showed no significant difference in protraction and scapula
upward rotation between dominant and non-dominant sides of normal kyphosis
group (p=0.09, p=0.19) whereas in hyperkyphosis group, there was a significant
difference between thoracic kyphosis degree and the distance of the two scapulas
(r=0.37). Also, in this group, a significant difference was observed in scapula
protraction between dominant and non-dominant sides (p=0.001). Although there
was no significant difference in protraction and scapula upward rotation between
dominant and non-dominant sides of normal kyphosis group, these values were
higher in dominant side while scapula protraction was significantly higher in
1 - Corresponding – Author : Tel : 09155710676, Email : s_cheshmi@bandargaziuu.ir
Journal of Faculty of Physical Education, University of Tehran 7
dominant side of hyperkyphosis group. Therefore, dominant hand might be
responsible for some degrees of asymmetry of scapula position and the dominant
side is more influenced by the hyperkyphosis deformity. It is recommended that in
corrective exercise programs, more attention be paid to muscle imbalance in
dominant limb to treat hyperkyphosis deformity. Also, normal subjects must
perform the exercises to prevent scapula asymmetry and to create muscle balance
in dominant limb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperkyphosis.
  • Protraction
  • Scapula Position
  • Upward Rotation