تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مفصل زانو با ساختار پیچیده خود، ناهنجاری های مختلفی دارد. زانوی پرانتزی یکی از آن ناهنجاری هاست که 73 درصد از بازیکنان فوتبال به آن مبتلا هستند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان انجام شد. این مطالعه از نوع علّی پس از وقوع به صورت مقایسه‌ای و میدانی بود و بر روی 13 فوتبالیست دارای زانوی پرانتزی و 13 فوتبالیست دارای زانوی طبیعی نوجوان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. برای ارزیابی وضعیت ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس اندازه گیری و ثبت شد. جهت ارزیابی مهارت شوت روی پای فوتبال از آزمون استاندارد شده فدراسیون فوتبال انگلستان استفاده شد. برای ارزیابی آماری از روش آزمون تی مستقل در سطح معناداری 95 درصد استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد گروه دارای زانوی پرانتزی عملکرد بهتری نسبت به گروه دارای زانوی طبیعی دارند (05/0?P). میانگین امتیاز کسب شده در گروه دارای زانوی پرانتزی 50/2±53/16 و میانگین امتیاز کسب شده در گروه دارای زانوی طبیعی 40/3±30/12 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که داشتن زانوی پرانتزی نه تنها اختلالی در اجرای مهارت شوت روی پا ایجاد نمی کند بلکه باعث بهبود اجرای مهارت شوت در مقایسه با گروه دارای زانوی طبیعی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Genu Varum on Soccer Kick Performance in Adolescent Male Soccer Players

نویسندگان [English]

  • amir hayati 1
  • Nader Farahpour 2
  • Donya Rahmani 3
چکیده [English]

Knee joint with a complex structure suffers from several abnormalities. Genu
varum is one of these abnormalities from which 73% of soccer players suffer. The
present study was carried out to investigate the effect of genu varum on soccer kick
technique in male adolescent soccer players. This study used a comparative field
method. For this purpose, 13 soccer players with genu varum (experimental group)
and 13 soccer players with normal knee (control group) were randomly selected.
Genu varum was measured and recorded by caliper. The technique of instep soccer
kick was measured by the standardized test of Football Association of England.
Independent t test was used for statistical analysis at 95% significance. The results
showed better performance of experimental group than control group (p?0.05).
Mean score obtained in genu varum and normal group were respectively
16.53+2.50 and 12.30+3.40. The findings showed that genu varum does not
interfere with instep soccer kick technique but also improves the instep soccer kick
when compared with the normal knee group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genu varum
  • Instep Soccer Kick
  • Soccer Technical Tests.