تاثیر برنامة تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی ران در اصلاح پای چرخش یافته به داخل پرونیشن پا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

فعالیت عضلات مفصل ران، حرکات ناحیة دیستال اندام تحتانی(مچ پا) را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثر شش هفته برنامة تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی ران در اصلاح پرونیشن پا انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی30 آزمودنی مرد به صورت هدفمند (سن07/2±63/21 سال، وزن 62/7±93/71 کیلوگرم ، قد52/7±33/177سانتی متر، BMI99/0±81/22) که افزایش پرونیشن پا داشتند، انتخاب شدند. پرونیشن پا با اندازه گیری زاویه والگوس پاشنه محاسبه گردید افرادی که دارای زاویه بیش از 10 درجه بودند و به دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش از شروع پروتکل تمرین قدرتی، زاویة پرونیشن پای آزمودنی ها با گونیامتر و قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران با دیناموتر دستی اندازه گیری شد. گروه تجربی، به مدت شش هفته، و با تواتر سه جلسه در هفته پروتکل تمرین قدرتی بر عضلات ناحیة پراگزیمال اندام تحتانی را اجرا کردند. گروه کنترل فعالیت معمول خود را سپری کرد. پس از اتمام پروتکل تمرینی، قدرت عضلات و زاویة پرونیشن پا بار دیگر اندازه گیری شد. تحلیل اطلاعات با آزمون t همبسته و مستقل برای اختلافات درون گروهی و بین گروهی اجرا شد(05/0p?). نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون پرونیشن پا تفاوت معناداری وجود ندارد اما در پس آزمون تفاوت معناداری دیده شد. نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی داری در قدرت عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی و همچنین پرونیشن پا بین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان داد، درحالی که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق اثربخشی برنامة تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی ران را در کاهش و اصلاح ناهنجاری پرونیشن پا نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strength Exercise Program on the Hip Lateral Rotator Muscles on Correcting Pronated Abductor Foot

نویسندگان [English]

  • Amir Dadashpoor 1
  • sadredin Shojaedin 2
چکیده [English]

Muscle activity of the hip has been shown to influence movement of the lower
extremity. The aim of this study was to examine the effect of six weeks of strength
exercise program on the hip abductor and lateral rotator muscles when correcting
excessive foot pronation. 30 male subjects (age: 21.63±2.0 yr, weight: 71.93±7.62
kg, height: 177.33±7.52 cm, BMI: 22.81+0.99 with excessive foot pronation) were
purposefully selected and participated in this semi-experimental study. Foot
pronation was estimated through measuring valgus angle and those subjects with
an angle>10° were divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups.
Before the beginning of the strength program, foot pronation was measured by a
goniometer and the strength of hip abductor and lateral rotator muscles were
assessed using hand-held dynamometer. The experimental group participated in
strength training program for the proximal muscles of lower extremity three days a
week for six weeks. The control group continued their daily activity. After the
program, muscle strength and the angle of foot pronation were measured again.
Independent and paired t tests were used to analyze the data (p?0.05). The results
showed no significant difference in foot pronation in pretest between two groups
while a significant difference was observed in the posttest. A significant difference
was observed in the strength of hip abductor and lateral rotator muscles and foot
pronation between pretest and posttest for the experimental group while no
significant difference was observed in the control group. The results showed the
effectiveness of strength training program to decrease and correct excessive foot
pronation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot Pronation
  • Hip Abductor Muscles
  • Hip Rotator Muscles
  • Strength Exercise Program