شیوع آسیب های حاد در ورزشکاران دراگون بوت زن حرفه ای ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

The aim of this study was to investigate the incidence of acute injuries of professional dragon boat female athletes. 50 dragon boat female athletes (mean ± SD: age 22.6±2.9 years, weight 58±5.9 kg, height 160 cm) participated in this study. An injury record form was used to collect and record injury information (incidence, causes, time of incidence and type of injury). Chi Square was used to analyze data. The results of this study showed that muscle cramp was the most common type of injury and the least common type of injury was dislocation and inflation of bursa (each 0.8%) and the difference among these injuries was significant (X2=266.19, P<0.05). Overtraining (18.8%) and insufficient wam-up (11.96%) were the main causes of injuries before training and competitions and the difference between them was significant (X2=66.84, P<0.05). There was a significant difference among injured areas in dragon boat athletes, that is, lower back, fingers and shoulder were the most injured areas (X2=123.93, P<0.05). Most injuries occurred during training than competitions (107 vs. 9) and the difference was significant (X2=82.79, P<0.05). There was a significant difference in the recorded injuries among different components of competitions, that is, the athletes of 1000m and 2000m running had the most injuries (35 and 32 injuries respectively) and the difference in different dragon boat components was significant (X2=31.14, P<0.05). The paddlers who were mostly sitting in four middle rows and three front rows of the boat had more injuries and this difference was significant (X2=23.43, P<0.05). Most injured athletes continued their activity without recovery after injury (56.63%) and the difference was significant (X2=105.45, P<0.05). In conclusion, muscle cramp was the most common type of injury and most injuries occured during training and overtraining was the main cause of injuries. So, coaches are recommended to pay more attention to training type and duration to minmize the injuries.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incidence of Acute Injuires of Iranian Professional Dragon Boat Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Efat Bambaechi 1
  • Kimiya Mahdaviyani 2
  • Ali Bagher Nazariyan 3
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع آسیب های حاد ورزشکاران حرفه ای دراگون بوت زن ایران بود. با استفاده از برگة گزارش آسیب، اطلاعات مربوط به شیوع، علل، زمان بروز و نوع آسیب 50 نفر از قایقرانان زن حرف ای ایران (میانگین ± انحراف معیار؛ سن 9/2 ± 6/22 سال، قد 160 سانتی متر و وزن 9/5 ± 58 کیلوگرم) براساس مواد شرکت کننده و محل نشستن پاروزنان در قایق مربوطه جمع آوری شد. از آزمون کای اسکور برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که گرفتگی عضلانی شایع ترین آسیب ها و کمترین آنها مربوط به دررفتگی و متورم شدن کیسه های زلالی بود (هر کدام 8/0 درصد) و تفاوت بین آنها از لحاظ آماری معنادار بود (05/0 P<، 19/266 = X2). در مورد علل آسیب های رخ داده، پیش تمرینی (8/18 درصد) و گرم نکردن (96/11 درصد) مهم ترین علل آسیب دیدگی قبل از تمرین و مسابقه بودند و این تفاوت در بین آنها معنادار بود (05/0 P<، 84/66 = X2). تفاوت معناداری بین محل آسیب های رخ داده درورزشکاران رشتة دراگون بوت مشاهده شد، به طوری که ناحیة کمری ستون فقرات و انگشتان و شانه به ترتیب شایع‌ترین نواحی آسیب دیده بودند (05/0 P<، 93/123 = X2). در مورد زمان بروز آسیب، نتایج نشان داد که میزان شیوع آسیب در زمان تمرین بسیار بیشتر از آسیب های رخ داده هنگام مسابقه بوده و تفاوت بین آنها معنادار بود (107 در برابر 9 مورد)، (05/0 P<، 79/82 = X2). تفاوت معناداری در میزان آسیب های ثبت شده در بین مواد مختلف مسابقات مشاهده شد، به طوری که ورزشکاران مواد 1000 و 2000 متر دارای بیشترین میزان آسیب بودند (35 و 32 مورد) و تفاوت بین مواد مختلف دراگون بوت معنادار بود (05/0 P<، 14/31 = x2). در مورد میزان شیوع آسیب ورزشکاران در نقاط مختلف قایق تفاوت معناداری مشاهده شد و چهار صندلی وسط و سه صندلی جلو شایع ترین محل های بروز آسیب در قایق بودند (05/0 P<، 43/23 = X2). نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر افراد آسیب دیده بعد از آسیب دیدگی و بدون استراحت به ادامة فعالیت پرداختند و بین آنها تفاوت معناداری مشاهده شد (63/54 درصد)، (05/0 P<، 45/105 =X2). به طور کلی نتایج نشان داد که گرفتگی عضلانی شایع ترین آسیب بوده و بیشتر آسیب ها در حین تمرین و ناشی از پرتمرینی بوده است. بنابراین مربیان و دست اندرکاران تیم ها می بایست به نوع تمرینات و مدت آنها توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند شیوع آسیب ها را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dragon Boat.
  • Injury
  • Women