تأثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی منتخب بر وضعیت قرارگیری استخوان کتف و مفصل شانه در دختران مبتلا به ناهنجاری شانه گرد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

استخوان کتف روی عملکرد شانه تأثیر دارد. در واقع وضعیت قرارگیری استخوان کتف ارتباط مستقیمی با ثبات کتف و تولید نیروهای عضلانی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی بر ناهنجاری شانه گرد (RS) و موقعیت قرارگیری استخوان کتف دانش آموزان دختر می باشد. با استفاده از صفحه شطرنجی افراد با وضعیت شانه گرد غربالگری شده و از بین آنها 20 نفر (7/0± 78/10 سال، 37/5± 7/143 سانتی متر، 93/4±5/34 کیلوگرم) بصورت تصادفی گزینش شده و رضایت نامه را تکمیل کردند. پس از آن وضعیت شانه گرد با دستگاه چهارگوش دوگانه و فاصله بین کتف ها با استفاده از کالیپر ورنیر اندازه گیری شد و آزمودنی ها با توجه به وضعیت شانه ( فاصله شانه هایشان از دیوار ) به دو گروه همگن کنترل و تجربی تقسیم شدند. برای تعیین قدرت عضلات ثابت کننده ی کتف از آزمون حرکت جانبی کتف (LSST ) استفاده شد. گروه تجربی، پروتکل اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات کششی - قدرتی را به مدت 6 هفته و هفته ای 3 روز اجرا کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان شانه گرد در گروه تجربی به طور معناداری، 12 درصد کاهش یافت (008/0=p) ولی در گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده نگردید (462/0p=) و همچنین فاصله بین کتف ها در گروه تجربی به طور معناداری، 9 درصد کاهش یافت (001/0p=) ولی در گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده نگردید (177/0p= ) و نتایج تقارن استخوان های کتف در زوایای صفر (040/0p=) و 45 درجه (028/0p=) در گروه تجربی معنادار شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای تمرینات منتخب اصلاحی موجب بهبود وضعیت شانه گرد، فاصله و تقارن استخوان های کتف ( افزایش قدرت عضلات ثابت کننده کتف) دختران شانه گرد 10-12 ساله می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of a Selective Corrective Program on the Scapula and Shoulder Joint Posture in Girls with Rounded Shoulder

نویسندگان [English]

  • Mahtab Najafi 1
  • Naser Behpoor 2
چکیده [English]

The scapula influences shoulder performance. In fact, scapula posture has a direct relationship with scapula stability and muscular power. The purpose of this research was to determine the effect of a training program on rounded shoulder abnormality (RS) and scapula posture in female students. A posture grid was used to select the girls with rounded shoulders (RS); 20 students with RS (10.78±0.7 years, 143.7±5.37 cm, 34.5±4.93 Kg) were randomly selected and completed the consent form. Rounded shoulder was measured by double square and inter-scapula distance by Vernier caliper. According to shoulder posture (the shoulder distance from the wall), subjects were divided into two control and experimental groups. To determine the strength of scapula stabilizers, lateral scapular test (LSST) was used. Experimental subjects performed the treatment protocol including stretch-strength training for six weeks, three days a week. Data analysis showed that rounded shoulder significantly decreased by 12% (p= 0.008) in the experimental group, but there was no significant difference in the control group (p=0.462). Inter-scapula distance in the experimental group significantly decreased by 9% (p=0.001), but there was no significant difference in the control group (p=0.177). The result of symmetry of scapula bones in zero and 45 degree angles in the experimental group was significant (p=0.028). The results showed that the selected corrective exercises improved rounded shoulder posture, distance and symmetry of scapula bones (the increase of strength of scapula stabilizers) of girls aged between 10 and 12 with RS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrective Exercises
  • Inter-Scapula Distance
  • Lateral Scapular Slid Test (LSST)
  • Rounded Shoulder
  • Vernier Caliper.