اثر یک دوره تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر یک دوره تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال دانشگاه مازندران بود. 24 نفر از دانشجویان فوتسالیست دانشگاه مازندران(سن: 67/22 سال، وزن:12/70 کیلوگرم، قد: 75/1 سانتی متر و شاخص توده بدنی: 70/22) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات، تعادل پویا با استفاده از آزمون تعادلی Y و ثبات بدن بازیکنان به وسیله آزمون های میدانی معتبر پایداری ناحیه مرکزی بدن اندازه گیری شد. گروه تجربی به انجام یک دوره شش هفته ای(سه جلسه در هفته) تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن پرداختند. در این مدت، گروه کنترل هیچ گونه تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن را تجربه نکردند. پس از پایان تمرین های، تعادل پویا و ثبات بدن مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در بخش آزمون تعادلی Y، نتایج حاکی از تفاوت معناداری در جهت های قدامی و خلفی ـ داخلی و عدم معناداری در جهت خلفی ـ خارجی بین دو گروه بود. همچنین یافته های تحقیق، تفاوت معناداری را در نمرات آزمون های سورنسن، فلکشن تنه، پل زدن به پهلوی راست و ابداکشن ران بین دو گروه تجربی و کنترل نشان دادند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن می توانند در بهبود مؤلفه های قدامی و خلفی ـ داخلی آزمون تعادلی Y از طریق بهبود شاخص های پایداری ناحیه مرکزی بدن موثر باشند و در جهت خلفی ـ خارجی نیاز به تمرین های بیشتر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Training on Y Balance Test Components in Indoor Soccer Players

نویسندگان [English]

  • ebrahim Mohammad Ali Nasab 1
  • mansour sahebozamani 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of core stability training on the Y balance test components in indoor soccer players of Mazandaran University. 24 subjects (age 22.67 yr, weight 70.12 kg, height 1.75 m and BMI 22.70) from Mazandaran University were voluntarily participated and randomly divided into experimental (n=12) and control(n=12) groups. At the onset of the study, the dynamic balance was measured by Y balance test and core stability by some field core stability tests. Experimental group performed the core stability protocol three days per week for six weeks while control group did not perform any training. At the end of the protocol, dynamic balance and core stability were measured again. Independent t test was used to analyze data. The results of Y balance test showed a significant difference in anterior and posterior-interior and no significant difference in posterior-exterior components between the two groups. In addition, significant differences were observed in scores of Sorensen test, trunk flexion, right bridge and hip abduction between the two groups. It can be concluded that core stability training can improve interior and posterior-interior components of Y balance test through strengthening core stability indexes and more training should be applied in posterior-exterior components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Stability Tests.
  • core stability training
  • Dynamic balance
  • Excursion Distance
  • Y Balance Test