مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه‌ی الکترومایوگرافی عضلات ساق پا، حداکثر نیروهای عمودی عکس‌العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال می‌باشد. 26 نفر از میان دانشجویان مرد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، شامل 13 نفر دارای زانوی پرانتزی و 13 نفر دارای زانوی نرمال در این مطالعه شرکت کردند. فعالیت الکترومایوگرافی برخی از عضلات ساق پا همزمان با داده‌های نیروهای عکس‌العمل زمین اندازه‌گیری گردید. ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس اندازه‌گیری و ثبت شد. آزمودنی‌ها حرکت فرود تک پا را از ارتفاع 30 سانتی متر روی صفحه نیرو انجام دادند. حرکت فرود به دو مرحله تقسیم گردید: 100 میلی ثانیه قبل از تماس آغازین پا با زمین و 100 میلی ثانیه بعد از تماس پا با زمین)مرحله جذب نیرو(. تجزیه و تحلیل داده‌هابا استفاده ازنرم‌افزار16SPSS و آزمون آماریt مستقل انجام شد(05/0P?). نتایج تحقیق نشان دادند که در مرحله قبل از فرود در فعالیت عضلات نعلی، دوقلوی داخلی و درشت‌نی قدامی بین دو گروه اختلاف معنادار نبود (به ترتیب (76/0P?)، (09/0P?) و (77/0P?)). در مرحله جذب نیرو در فعالیت عضلات نعلی و درشت‌نی قدامی اختلاف معناداری نشان داده نشد (به ترتیب (68/0P?) و (92/0P?))، اما اختلاف فعالیت عضله دوقلوی داخلی بین دو گروه معنادار بود (04/0P?). اختلاف معناداری در حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در هنگام برخورد پنجه نشان داده نشد (22/0P?)، اما اختلاف حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام برخورد پاشنه (003/0P?) بین دو گروه معنادار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد دارای زانوی پرانتزی در مقایسه با افراد نرمال در مرحله جذب نیرو هنگام فرود میزان فعالیت کمتری را در عضله دوقلوی داخلی از خود نشان دادند که ممکن است به سبب آن نیروهای بیشتری به مفاصل اندام تحتانی آنها ‌وارد شود. این موضوع ممکن است در طولانی مدت سبب آسیب‌دیدگی و بروز بیماری‌های تخریب مفصلی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparsion of the Electromyography of Leg Muscles and Peak Vertical Ground Reaction Forces during Single Leg Drop Landing between Men with Genu Varum Deformity and Normal Knee

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mahaki 1
  • seyedsadredin shojaedin 2
  • Raghad Memar 3
  • Mehdi Khaleghi Nazji 4
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the electromyography of leg muscles and the peak vertical ground reaction forces during single leg drop landing of men with genu varum deformity and normal knee. 26 physical education male students participated in this research, including 13 subjects with genu varum and 13 with normal knee. Electromyographic activity of some leg muscles along with the data of ground reaction forces were measured. Genu varum deformity was measured and recorded by a caliper. Subjects performed single-leg landing from 30cm height onto a force platform. Landing motions were divided into two phases: 100 ms preceding ground contact and 100 ms after ground contact (absorption phase). Independent t test was administered for the statistical analysis of data using SPSS software 16 (P?0.05). The results showed no significant difference in the activity of the soleus, medial gastrocnemius and anterior tibialis muscles during pre-landing phase ((P?0.76), (P?0.09) and (P?0.77) respectively). No significant difference was found in the activity of soleus and anterior tibialis muscles during absorption phase ((P?0.68) and (P?0.92) respectively). However, the activity of medial gastrocnemius was significantly different between the groups (P?0.04). No significant difference was found in the peak vertical ground reaction force during metatarsal contact (P?0.22). However, the peak vertical ground reaction forces in calcaneus contact (P? 0.003) between the groups were significantly different. The results showed that subjects with genu varum had lower activity in medial gastrocnemius muscle during the absorption phase of landing which may insert bigger forces into their lower extremity in comparison with normal subjects; in long-term, this may result in injury and occurrence of articular degenerative diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromyograghy
  • Genu varum
  • leg muscles
  • Peak vertical ground reaction forces
  • Single leg drop landing