تأثیر یک دوره برنامة تمرینی پیلاتس بر عملکرد و درد بیماران فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد دانشگاه اراک

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر عملکرد و درد بیماران فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی و مقایسة این روش با پروتکل معمولی درمان بود. به این منظور 34 بیمار فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی به­عنوان نمونه­های این تحقیق انتخاب شدند و به­طور تصادفی در دو گروه تجربی (16 نفر) و کنترل (18 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی برنامة تمرینی پیلاتس را به مدت 4 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 – 45 دقیقه انجام دادند و گروه کنترل در مدت زمان مشابه، درمان­های رایج را انجام دادند. دامنة حرکتی کمر و ران به­ترتیب به­وسیلة آزمون­های شوبر و بالا آوردن مستقیم از ران (SLR) پاسیو ارزیابی شد. میزان درد از طریق پرسشنامة مک گیل و میزان ناتوانی به­وسیلة پرسشنامة اوسوستری محاسبه شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از آزمون t وابسته و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که یک دوره تمرینات پیلاتس به افزایش زاویة SLR و دامنة حرکتی کمر و کاهش درد و ناتوانی بیماران منجر می­شود (05/0 p≤). به­نظر می­رسد تمرینات پیلاتس در بهبود عملکرد و درد بیماران فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of a Pilates Training Program on the Function and Pain of Patients with Disc Herniation with Lumbosciatalgia

نویسندگان [English]

  • Masod Golpaygani 1
  • Solmaz Mahdavi 2
  • Leili Moradi 2
1 P.h.D Arak University
2 M.Sc. Arak University
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of a pilates training program on the pain and function of patients with disc herniation with lumbosciatalgia and to compare this exercise procedure with the general protocol. For this purpose, 34 patients with disc herniation with lumbosciatalgia participated as the sample in this study and were divided into experimental (n=16) and control (n=18) groups randomly. Experimental group performed pilates exercise for 4 weeks, three sessions per week and 45 – 60 min. per session. At the same time, control group performed the general protocol for 4 weeks. The range of motion of lumbar and hip was measured with Schober and passive straight leg raising (SLR) test respectively. Pain and disability was measured with McGill and Oswestry questionnaires respectively. Independent and dependent t tests were used to analyze the data. The results showed that pilates exercise increased SLR angle and range of motion of lumbar and decreased patients' pain and disability (P≤0.05). It seems that pilates exercise improved pain and function of patients with disc herniation with lumbosciatalgia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pilates Exercise
  • Disc Herniation
  • Lumbosciatalgia
  • Chronic Low Back Pain