تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

همان­گونه­که ورزش بر جسم و روان تأثیر می­گذارد، عوامل جسمانی و روانی نیز بر ورزش و عملکرد ورزشی تأثیر می­گذارند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی- ماساژ بر میزان درد عضلانی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان بود. 32 بازیکن شرکت­کننده در مسابقات دهة فجر 1390، به شیوة در دسترس انتخاب و به گروه­های مساوی، کنترل، آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ تقسیم شدند. به این منظور از پرسشنامه­های مشخصات فردی و درجه­بندی ذهنی درد و کوفتگی عضلانی تالوگ استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون  همبسته و  مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد به­جز گروه آروماتراپی، بین میزان درد عضلانی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p<) و گروه­های کنترل و ماساژ و کنترل و آروماتراپی – ماساژ موجب ایجاد اختلاف شده­اند. نتایج نشان داد روش­های مورد استفاده مداخلات مؤثری برای کاهش میزان درد عضلانی ورزشکاران در مسابقات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Three Methods of Aromatherapy, Massage and Aromatherapy–Massage on Muscular Pain Rate of Female Athletes in Isfahan (Iran)

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Arefinia 1
  • Behnam Ghasemi 2
  • Sajad Arefinia 3
  • Mohammad Reza Moradi 2
1 M.Sc. Shahrekord University
2 Ph.D Shahrekord University
3 M.Sc. University of Tehran
چکیده [English]

As exercise influences body and mind, the physical and psychological factors influence sport and sport performance as well. The aim of this study was to evaluate the effect of three methods of aromatherapy, massage and aromatherapy–massage on muscle pain of physical fitness girls of Isfahan. 32 athletes who participated in the 1390 Fajr tournaments were selected by the available method and divided into equal groups of control, aromatherapy, massage and aromatherapy–massage. Demographic questionnaire and Talug muscle soreness questionnaire were used to collect data. For data analysis, dependent and independent t tests were used. The results showed that except for aromatherapy group, there was a significant difference in the rate of muscle pain before and after the intervention (P<0.05) between control and massage and between control and aromatherapy-massage groups. It can be concluded that aromatherapy, massage and aromatherapy–massage are effective interventions to reduce muscle pain in athletes in the competitions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aromatherapy
  • Massage
  • Muscle Pain