مطالعه هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة هزینه­های مالی آسیب­های ورزشی در اندام­های مختلف در فوتبالیست­های حرفه­ای حاضر در لیگ 89 – 88 بود. تمامی بازیکنان آسیب دیده 6 باشگاه از مجموع 18 باشگاه حاضر در لیگ برتر که به طور تصادفی و به صورت گذشته­نگر، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 69 نفر (انحراف استاندارد  میانگین: سن 2/5 ± 24/6، سابقة بازی رسمی 45/2 ± 26/7) دچار آسیب منجر به صرف نوعی از هزینه شده بودند و به عنوان نمونه­های تحقیق ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامة اصلاح شدة هاوکینز و فولر مربوط به عوامل خطرآفرین داخلی و خارجی آسیب، فرم تکمیل شدة گزارش آسیب و چک لیست محقق ساخت برای جمع­آوری و ثبت ریز هزینه­های مالی، جمع­آوری شد. هزینه­ها در دو بخش هزینه­های مستقیم و هزینه­های غیرمستقیم محاسبه گردید. از آزمون­های همبستگی پیرسون و ANOVA برای آنالیز داده­ها استفاده شد (05/0=P). نتایج این تحقیق نشان داد اندام تحتانی با میزان آسیب (7/85 درصد) بیشترین هزینه را به خود اختصاص داد (در مجموع 867/1 میلیارد تومان) که در این بین هزینه­های مربوط به آسیب زانو، با میزان آسیب 39 درصد به طور قابل ملاحظه­ای بیشتر بود (410/1 میلیارد تومان)، 68 درصد هزینه­ها (390/1 میلیارد تومان) برای آسیب­های برخوردی گزارش شد و تقریباً تمام موقعیت­های غیربرخوردی که بقیة هزینه­ها را شامل می­شود، برای زانو و به طور مشخص مربوط به آسیب ACL و مینیسک­ها گزارش شده است. نتایج آزمون رابطة معناداری بین هزینة آسیب با شدت آسیب (806/0 = r) و نیز تفاوت هزینه در نواحی مختلف بدن را نشان داد (01/0 = P). بسیاری از آسیب­های بازیکنان به ویژه در مفصل زانو با مدیریت صحیح قابل شناسایی، پیشگیری و حذف از صحنة آسیب می­باشند. تأکید بر استراتژی­های پیشگیرانه در بروز آسیب کلید کاهش هزینه­های مالی در صنعت فوتبال است که در این تحقیق بر آن تأکید شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sport Injury Financial Costs in Body Parts of Iran Premier League Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Fateme Karanian 1
  • Hasan DANESHMADNI 2
  • Mehr Ali Hematinejad 3
  • Nader Rahnama 4
1 M.Sc. University of Guilan
2 Ph.D University of Guilan
3 Ph.D University of Guilan
4 Ph.D University of Esfahan
چکیده [English]

The aim of this research was to study the financial costs of sport injuries in different body parts of the professional soccer players of soccer premier league in the past two years (2010-2011). For this purpose, all injured players from 6 clubs out of 18 clubs of premier league were investigated by random retrospective method. 69 soccer players (mean+SD: age 24.6+2.5 yr, record of official games 7.26+2.45) who had borne the cost of injury were selected as the sample. Data were collected by Hawkins and Fuller revised questionnaire for internal and external risk factors of injury, injury report form and a researcher-made checklist to record financial costs were used. Cost injuries included direct and indirect costs. Pearson correlation coefficient and ANOVA were used to analyze data (P=0.05). The results showed that lower extremity injuries (85.7%) bore the highest cost (1.067 million $) and among these injuries, knee injury (39%) bore the highest cost (1.410 million $). 68% of costs (1.390 million $) was reported for contact injuries while all noncontact conditions were reported for knee injury and particularly for ACL and meniscus injuries. A significant relationship was found between injury cost and injury severity (r=0.806) and also cost difference in different body parts (P=0.01). Most injuries especially in knee joint can be recognized, prevented and eliminated by appropriate management. An emphasis on injury preventive strategies is the key to reducing the financial costs of soccer industry which is emphasized in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injury Cost
  • Injury
  • soccer